۰۵ تیر ۱۳۸۷

اشتباه یا شیادی؟

اشتبــاه یا شیــاّدی؟

مدتی ست که به سراغ این اوراق نیامده ام. نمی طلبید و دل و دماغی نبود.ـ
امروز در میان ایمیل هایی که از چپ و راست می رسد ، خواندن مقاله ای با نام « زبان فارسی یا ملت فارس؟» را به گیرندگان ایمیل پیشنهاد کرده و نشانی نشریهء وزین «ایرانشناخت» راکه به وسیلهء دوست ارجمند آقای «دکتر جلیل دوستخواه» اداره می شود ، داده بودند.ـ
به آن مراجعه کردو و چنین مطلبی یافتم: ـ
٢٢. گفتاري تحليلي درباره‌ي ِ زبان ِ فارسي و كيستي‌ي ِ ايرانيان
زبان پارسی یا ملت فارس؟!ـ
اگر زحمت نیست شما هم به این آدرس مراجعه کنید)ـ )
این مطلب که با شمارهء 22 و عنوان «گفتاری تحلیلی در بارهء زبان فارسی و کیستی ایرانیان» درج شده ترکیب تکه پاره شده ای ست از چند مقالهء من که پیش از این به صورت یک کتاب اینترنتی با نام « زبان فارسی و هویت ایرانیان» * در سایت های بسیاری منتشر شده بود. ـ
از جمله در:ـ
http://www.ayandeh.com/pdfhtm/sahar.pdf
یا در:ـ
http://talashonline.com/neshryat/neshryr_fehres_101_0.html

شخصی با نام واقعی یا مستعار« محمد رضا قدمی »تکه پاره هایی از کتاب من را بسیار ناشیانه به جملاتی از خود یا دیگران دوخته و انتشار داده و حتی آقای دوستخواه هم متوجه این شیادی نشده و خاستگاه مطلب را با نام شخصی به نام «دکتر سیروس رزاقی پور از سیدنی » عنوان کرده است.ـ
نمی دانم این آقای محمد رضا قدمی یک شخص واقعی ست یا ایشان هم یکی از آن بی حد و بی عدد کسانی ست که دراین دنیای بی در و پیکر به اسامی مستعار، یا به نامی واقعی اما به یمن پررویی مبسوطی که دارند ، دکان های فرهنگی و پژوهشی ادبی و سیاسی می گشایند و زالو وار از تن و جان دیگران ارتزاق می کنند. واقعاً مایهء بسی تأسف است! ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ* روی همین اوراق «سحرگاهان » اطلاعات بیشتری در بارهء این کتاب در اینجا درج و در اختیار همگان قرارداده شده است .ـ
ـ(مقالهء «زبان فارسی یا ملت فارسی » یکی از این مقالات چهارگانه ء این کتاب است که سه سال پیش نوشته ودر نشریات متعدد اینترنتی و نیز دوسه نشریهء مطبعی از جمله روزنامه کیهان چاپ لندن انتشار داده شده بود.ـ)
...........................................................................................................
دوست و استاد گرامی آقای جلیل دوستخواه طی یادداشتی در ایرانشناخت در این زمینه توضیح داده اند که از محبت
ایشان سپاسگزارم.ـ
..........................................................................................................
م.سحر