۲۳ شهریور ۱۳۸۹

خبر تأسف بار

ستار لقایی هم به ترک دوستان خویش گفت

با نهایت دریغ ، جامعه فرهنگیان ایران در تبعید ، یکی از انسان های پرکار پویا و خوش قلب و جوانمرد و مبارز خود را از دست داد.ـ

ستار لقایی روزنامه نگار و نویسنده ای کوششگر و آزادی خواه بود که دفاع از آزادی و انسانیت و فرهنگ حرفهء اصلی اودر دوران تبعید بود. او یکی از انسانهای شریف زمانهء ما بود که هرگز از بذل جان و مال در راه همکاری و همدلی با هنرمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران دریغ نمی کرد. چاپخانهء کوچک او از آخرین امدادگاه هایی بود که اهل قلم بیدریغ از آن برخوردار می شدند. ستار یک کوششگر فرهنگ بود که جز در دفاع از آزادی کشورش گام برنمی داشت و حضور او در جامعه هنری و فرهنگی این دوران تبعید سی ساله قوت قلبی برای همگان بود. روزنامه نگاران شرافتمند ایرانی همکاری ارجمند و بسیاری از هنرمندان و فرهنگیان مقیم لندن ، همراه و همدلی همواره دلسوز و یاری بخش را از دست داه اند.ـ

فقدان ستارلقایی ، این دوست نازنین خودم را به خانواده و یاران صمیمی او تسلیت می گویم.ـ

یادش گرامی باد. ـ

۱۱ شهریور ۱۳۸۹

به این مطلب درسایت سکولاریسم نو نگاهی بیاندازید

...................................................................
..................................................