۰۶ خرداد ۱۳۸۹

بــویـــه ء محــــال

بــــویـــــــــهء مــحـــــــــــال


باز هم بویهء محال ، مرا
ندهد لحظه ای مجال ، مرا

می کِشد بسته دست و دست آموز
سوی دروازهء خیال مرا

باز هم آرزوی طوفانی ست
در سر ِاصله و نهال مرا

لرزه می افکنـَد به شاخهء تر
می کـَند همچو سیب ِکال مرا

می برَد گِـرد وار ِ صحرا گرد
تا سر ِ کوچهء زوال مرا

دوَران در سر است و خون در دل
اینچنین است روز و حال مرا

نه سبُک می پرَم به سوی هوا
نه به خاک است اتـّصـال مرا

ابر می خواندَم که زی من پر
باد، بشکسته پرّ و بال مرا

مگر البرز آورد مدَد از
پر سیمرغ ِ پور زال مرا
..............................م.سحرپاریس ، 26.5.2010
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

طفلی به نام شادی

طفلی به نام شادیطفلی به نام شادی
در بطن ِ مادری ست که در راه است
کوهی به دوش دارد ، مام
سنگین و سرخ فام
می کوبد
خواب ِحرامیان را
می آشوبد
باگام هایش ، آهنگین
راه از عبور او رنگین
طفلی به نام ِ شادی می آید
زیرا هماره بارورست آن مام
زیرا ـ اگرچه دیرانجام ـ
در تیرگی نمی پاید
مام وطن دوباره
با ماه و باستاره
سخن می گوید
تا گاهواره
تا نفس ِ گرم ِ آفتاب ِ درخشنده
آبستن ست و ره می پوید
می آید
می آید
طفلی به نام شادی در بطن ِ اوست
می زاید
می زاید
شادی به گاهواره خود خواهد آرمید
پستان ِ مام میهن را خواهد مکید
برخواهد خاست
وین ظلمت از جهان
خواهد رمید
آن صبح ِ دلنشین و سراینده و سرور آمیز
آن انتظار شور انگیز
فردا
روشن تر از شکفتن ِ صد کهکشان
برآسمان ِنیلی ی ایران خواهد رُست
فردا
پس از گذشتن این دودِ زهربار
گرد و غبار کهنهء اندوه و دُرد ِ دهشت را
از پشتِ پلک های خدا خواهد شست
طفلی به نام شادی
در بطن مادری ست که می زاید
................................................

پاریس 6.5.2010
م.سحر

.................................................
شعر استاد شفیعی که مرا به نوشتن شعربالا برانگیخت ، این بود : ـ
..................................................


طفل گمشده


طفلی به نام شادی
دیریست گمشده ست
با چشمهای روشن براق
با گیسویی بلند
به بالای آرزو
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما
یک سو خلیج فارس
سوی دگر خزر

دکتر محمدرضا شفيعی كدكني
..............................................

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

ترا ای وطن دوست دارم

ترا ای وطن دوست دارم

با دیدن قصیده زیبـا و مـانـدگـار استادم مهدی اخـوان ثالث در یکـی از
صفحات فیس بوک ، با یاد او ، این چند بیت به بداهه ذیل قصیده تحریر
شد و سپس به این صفحه انتقال یافتچو جان و تنت ، ای وطن دوست دارم

که بهر ِتو این جان و تن دوست دارم

چو مام و پدر خشت ِ بام و درت را

درین خانه ، تنها نه من دوست دارم!ـ

نیا ، شیفته ی گرَد ِ بوم و برَت بود

چُنویت ، به دشت و دَمن دوست دارم

ترا من به کوه و به دریا و جنگل

ترا من به باغ و چمن دوست دارم

ترا من به شورابه و خیزران زار

به صحرای خار و گــَوَن دوست دارم

ترا من به اطلال ِ آتشگه و دِیر

ترا من به رَبع و دَمن دوست دارم

ترا من به میخانه ء کوی رندان

ترا من به بیت ُالحـَزَن دوست دارم

چو فردای آزاد ، آبادی ات را

به ویرانه های کهن دوست دارم

شکوه ِ جوانان آزاده ات را

به بازوی دشمن شکن دوست دارم

دلیران و رزم آوران رهت را

به یکسان ـ چه مرد و چه زن ـ دوست دارم

.

به آزادی و کام بخشی و شادی!ـ

هماره سرافراز وجاوید بادی


................................................................................

ساعت سه و نیم بعد از نیمه شب 5/5/2010پاریس
م.سحر
.................................................................................