۱۶ فروردین ۱۳۹۰

پیام به گلها


پیام به گلها
گل ناز و گل ناز و گل ناز

نمیدونُم کجا پر می کنی واز

اگر دونُم بهارونت کجا بی

همین دم با قفس آیُم به پروازگل نور و گل نور و گل نور

زدوری کردنت از ما ، چه منظور؟

اگر از حال مو پرسی همین بی :ـ

دل تنگ و شو تار و ره دورگل داغ و گل داغ و گل داغ

دل بی هم زبونُم سی ته مُشتاق

مو در غربت به یادت دیده در خون

تو در میهن به داغت بسته در باغگل رنگ و گل رنگ و گل رنگ

کنار چشمه سر سابیده بر سنگ


اگر پیک نسیمت سی من آیو


هزارافسانه دارم دردلِ تنگ
گل یاد و گل یاد و گل یاد


که رنگ آتشت دل برده از باد


گذاری بر بهار ما نداری


پری برگی ،پری بالی ، پری زاد


........................................................

م.سحر

پاریس 4.4.2011

۱۳ فروردین ۱۳۹۰


غزل برای سیزده به در


....................................................................................................


بیا به باغ و چوگل بر چمن خدایی کن

بنای شادی و عیش آنچنان که شایی کن

به روز سیزده فرودین به بُستان رو

گره به سبزه درافکن گره گشایی کن

مهل که دشمن شادیت شادمان گردد

به شادباش ِ بهاران هنرنمایی کن


به شیخ گو که بگرید به گور اجدادش

تو دوری ِ دل از این دلقک ریایی کن

بهار ، موسم ِ شادی ست شادمان می باش

کران ز دعوی ارباب پارسایی کن

به نغمه دف و تار و نی و کمانچه و چنگ

چو جان ِحافظ و سعدی غزلسرایی کن

مروّجان غم اند این ددان مرگ اندیش

تو شادمانه دل آئینه ی ِ رهایی کن


.......................................................................................

م.سحر
پاریس
30.3.2010