۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

خدا از روی انسان شرمسارستخدای از روی انسان شرمسارست  


زمان را عرصۀ آفات بینم
زمین را خانۀ اموات بینم
به خاکِ میهن خویش آنچه بینم
اسیرِ چنگِ لات و پات بینم
□□

وطن را پای ِ جان در دام بینم
جنایت را به دین ادغام بینم
نیامِ خنجرِ نامردمی را
به زیرِ جامۀ  اسلام بینم
□□

به شیپورِ عدالت دردمیدند
به نام دین، وطن را غارتیدند
به گِردِ خوانِ خون افشانِ قدرت
چریدند و چریدند و چریدند !
□□

زبی شرمی به غیر از شر نکردند

شبی بی خوردنِ خون سر نکردند
نبُد روزی که در کشتار و غارت
زقرآن و خدا سنگر نکردند
□□

وطن منکوبِ مشتی نابکار ست
خدا با نابکاران همقطار ست
زمین در عصرِ آزادی ست اما
زمان فرمانبرِ اصحاب غارست
□□

چو دین با پنجۀ قدرت قرین شد
جنایت نیز شغلِ اهلِ دین شد
به محرابِ ستم ، دستِ نیایش
به روی خلق ، مشتِ آهنین شد
□□
خدا ، قدرت به دزدانِ کفن داد
زمان فرصت به قومِ گورکن داد
عنانِ اختیارِ این وطن را
به مُشتی دین فروش ِ بی وطن داد
□□
گروهی بی وطن برما امیرند

رذیلان این امیران را اجیرند
به نامِ دین به خاک میهنِ ما
گروگانگیر و دزد و باجگیرند

□□
زمین تنگ و رذالت بیکران ست
که فرمانِ زمین در آسمان است
عنانِ اختیارِ آسمان لیک
به حیلت درکفِ دینبارگان است
□□

وطن تسلیمِ قومی نابکار ست
که ذلّت  راه و رسمِ  روزگار ست
چواهلِ دین به مَسند برنشینند
خدای از روی انسان شرمسارست
□□ 
زمان ، نامردمِ  بدکار دارد
زمین، غارتگرِ دیندار دارد
زبان شعر در توصیفِ آنان
به عجزِ خویشتن اقرار دارد
□□ 
چو ازامروز، فردا را خبر نیست
سخن جزخوردنِ خونِ جگر نیست
ازآن  ، غمنامۀ ما  بی نیاز از ــ
کلامِ عاصیِ میمِ سحر نیست


م.سحر

24.4.2019

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایران زیر پای اجنبیحشَد الُشَعبیِ بیگانه به اهواز آمد
!رفته بود از در و از پنجره‌ها باز آمد


آفت آمد ز عراق و ملخ آمد ز حجاز
وز لرستان و ز بوشهر به شیراز آمد

روی بامِ وطنم بیرق بیگانه به دوش
اجنبی آمد و با شوکت و اعزاز آمد

سیل در میهن من دامِ رذالت گسترد
رذل با دعوتِ دزدان دغلباز آمد

نکبت و ظلم، گر آمد، ز همان دورانی
!که به ما سروری شیخ شد آغاز، آمد

ننگ رازی ست و لیکن سخنِ میمِ سحر
بهرِ برداشتنِ پرده ازین راز آمد

م.سحر
20.4.2019 

۲۷ فروردین ۱۳۹۸

در سوگ نوتردام

 
خیلی خیلی غم انگیز بود دیدن نوتردام در آتش .
 یک جواهر بی نظیر فرهنگی تاریخی هنری ذوقی ومعنوی که نزدیک هزار سال عمر دارد در آتش است.
خیلی  تأسف آور است .  این یک حریق وحشتناک و فاجعه بزرگی بود برای میراث فرهنگی بشریت و برای تاریخ فرانسه !
 نمی شود نتردام را دیده باشی و در برابر شعله های غول آسایی که این همه آثار ذوق و زیبایی را در خود تباه می کند اشک در چشمانت حلقه نزند! و نمی شود  با نگریستن  بنایی شگفت انگیز سرشار از هنرهای معجزه آسا ساخته ذوق و خلاقیت هنرمندانی بزرگ و گمنام در طول سده ها ، پر از آثار تصویری و مجسمه ها و کنده کاری ها وآبگینه های رنگین ، ذر حالی که شعله های سرکش پیکر او را در خود فرو می برند، غمی بزرگ در وجودت پنجه نیندازد!
من همانقدر از دیدن این فاجعه متأثر و غمگین شدم که اگر مشابه این فاجعه برای مسجد شاه اصفهان رخ می داد متأثر و غمگین می شدم.
 آثار بزرگ هنری معماری و مجموعه های گرانبهای خلاقیت هنری و ذوقی دستکار هترمندان بزرگ در طول تاریخ به هیچ دین و مذهبی و ملتی تعلق ندارند بلکه  به کلّ جامعه بشری متعلقند و نوتردام یکی از آنها بود!


برقی جهید و سوخت کلیسای نوتردام
از برج تا به کنگره، وز صحن تا به بام

گویی حریق سر به فلک برکشیده اش
آتش ز کوره های جهنم گرفت وام

وینگونه این جواهر یکتا تباه شد
وینگونه تاجِ ذوق و هنر شد درانهدام

پاریس، سوگوارِ بنایی شکوهمند 
دارد به دل غمی که نگنجد در این کلام

گربشنوی به گوش دل ، این اتّفاق تلخ
در شعله ها مرا و ترا می دهد پیام :

یعنی جهان بر اهلِ جهان پایدار نیست
چون جام، بهرِ باده و چون باده،  بهرِ جام

ما جمله رهگذار زمانیم و می رویم
یک تن در این مسیر نمی آورد دوام !

غمگین از آن شدم که بنایی چنین جلیل
همواره در برابر تکریم خاص و عام ،

مجموع هشت قرنی فرهنگ وعشق و کار
محصول آفرینشِ مردانِ نیکنام

با یک جرقه دود شد و رفت سوی ابر
در شعله های سرکشِ بی رحمِ  بی لگام


پاریس 15 . 4. 2019


۱۶ فروردین ۱۳۹۸

دادیم وطن که ...
دادیم وطن که ...
............................


1
خوکرده به بند و غُل و زنجیرشدیم
دلباخته ، در لجن زمین گیر شدیم
ما درخورِ تحقیر نبودیم ، ولی
با همّتِ دین ، درخورِ تحقیر شدیم

2

ما دار و ندار، برخیِ دین کردیم
در بسترِ وَهم ، خوابِ نوشین کردیم
تاچشم زدیم ، درجهنم بودیم
زیرا به جنابِ جهل ، تمکین کردیم

3

دادیم وطن که دین ، ریاست یابد
ظلمِ زر و تزویر قداست یابد
اخلاق وشرف با لجن آلوده شود
ایمان رمق از زورِ سیاست یابد

4

دادیم وطن ، که شیخ ، سلطان گردد
غارت ، چو نماز و روزه آسان گردد
اخلاق و شرافت از جهان کوچ کند
ایران ز هجوم جهل ، ویران گردد !

5

دادیم وطن که دین شود سرورِ ما
اوباش زنند پُتکِ ما بر سرِ ما
امروز چه باقی ست درین ظلمت سار
غیر از دلِ داغدار و چشمِ ترِ ما ؟

6

دادیم وطن که با خدا دوست شویم
خاکِ درِ آن که حاجبِ اوست شویم
غافل که درین مسیر با رهزنِ عقل
بادام صفت ، دو مغز و یک پوست شویم

7

دادیم وطن که اهلِ دین ، شاه شود
برخاک ، قدَر قدرت و جمجاه شود
غافل که به خیره، خواستیم از شیطان
تا واسطه بین ما و الله شود
8
دادیم وطن ، که دین ریاست یابد
الله ، بزرگی از سیاست یابد
غارتگرِ دیندار، قداست  یابد
در مسجد و محراب ، حراست یابد
9
دادیم وطن که نان دینی بخوریم
زانها که ندیدی و نبینی بخوریم
شلاق حجازی و عراقی خوردیم
تا فضلۀ پس ماندۀ چینی بخوریم
10
دادیم وطن که شیخ، تاجر گردد
سردستۀ دزدان بنادر گردد
اخلاق و شرف ، متاعِ نادرگردد
انسانیت از مُلک ، مهاجرگردد
11
دادیم وطن که دین به ما چیره شود
با لطفِ خدا ، شرابِ ما شیره شود
زان تیشه که بر ریشۀ خود کوفته ایم
دنیا به جنون و جهلِ ما خیره شود !

4و 5و2019