۰۶ بهمن ۱۳۸۵

نشـــــــــــانـــــی


از تاریخ 5 فوریه 2007 مقالات م. سحر در نشانی زیر قابل دریافت خواهند بود :ـ
سخن هـــا کـــه بـــایـــد... ـ

http://sokhanhaakebaayad.blogspot.com/

....................................................................................................


......................................................................

..........................................................

تازه ترین مقاله م. سحر به نام :ـ
..............................
گفتاری در بارهء تباهی «مزاج دهر»ـ
و سخنی با اهل ِ «روشنفکری» و هنر و فرهنگ
............................
در نشانی های زیر :ـ
گفتای در ب تباهی «مزاج دهر»
http://www.farhanggoftego.com/M.Sahar.Goftari.Dar.Bareh.Tabahi.html


.......................................................................................
.......................................................................................

و نیز مقالهء
..........................
آنچه به آمریکایی ها باید گفت
...............................................
در نشانی های زیر قابل دریافت است : ـ
............................................................
یا
دربخش ستون آزاد

۱۴ دی ۱۳۸۵

در انتظار خویشتن

در انتظار خویشتن
...........................................

نه آن شیرم که با دشمن برآیم::::::::::::::::::

مرا این بس که من با من برآیم::::::::::::::::

مولوی :::::::::::::::::::::::::::::::
.........................................................

بــــه :.... سیــروس آریــن پـــور : ::::::::::: ::::::::::::::::::::::

.....................................
چنین که راهزن و راهدار ِ خویشتنم

شکار ِ خویشم و پروردگار ِ خویشتنم

بهشت ِ رامش ِ خویشم به باد ِ غارت ِ خویش

وزان ِ روح ِ خزان در بهار ِ خویشتنم

صلیب ِ خویشتنی ، تاج ِ خار ِ خویشتنی

مسیح ِ خویشتنی ، تاجدار ِ خویشتنم

که ام ؟ کهن شده ای تخته بند ِ کالبدی

چه ام ؟ شکسته ای اندهگسار ِ خویشتنم

طناب ِ خویشم و اِخوان ِ خویش و یوسف ِ خویش

کدام شِکوه ؟ که در چاهسار ِ خویشتنم ! ـ

هجوم ِ خویشم و آوار ِ خویش و قلعهء خویش

سوار ِ گــُم شده ای در غبار ِ خویشتنم

گــَهی ستاده ترین بر چکاد ِ بُرج ِ «من» ام

گــَهی خزیده ترین در حصار ِ خویشتنم

چنین که خویشتنی با من است دشمن کیش

نه خصم ِ دشمن ِ خویشم ، نه یار ِ خویشتنم


حضور ِ مهدی خویشم به چاه ِ غیبت ِ خویش

هزاره هاست که در انتظار ِ خویشتنم

................................................................................
پاریس ، 10/5/1997
م.سحر

........................................................................

Version française:
.....................................................................................................................................................................
سرود سحر

۱۲ دی ۱۳۸۵

سکوت خدا

سکـوت ِ خــدا


...........................:::....................................................................;.......................

بیزارم از سکوت ِ خدایی که مدتی ست ؛

ابلیس را رسانده به جایی که مدتی ست؛

تاجش به تارک است و سریرش به زیر پای

قهقاه می زند به صدایی که مدتی ست ؛

زان گوش ِ آسمان کر و جان ِ جهان زبیم

لرزان گریخته ست به جایی که مدتی ست ؛

مرگ آشیان نهاده و ظلمت فشانده بذر

بر دشت و بوم و باغ و سرایی که مدتی ست؛

خالی ست از فروغ ِ بهاری و باوری

چشم انتظار ِ مِهر گیایی که مدتی ست ؛

انسانیت اُمید در او بسته است و دل

در گوهر ِ طلسم گشایی که مدتی ست ؛

از قعر ِ جان به همّت ِ او چنگ می زنیم

باشد که بردمَد ز نوایی که مدتی ست ؛

ما را به دردِ دوستی و عشق می کـُشد . ـ


بیزارم از سکوت ِ خدایی که مدتی ست... ـ


........................................................................


پاریس 2/1/2007
م.سحر

۱۱ دی ۱۳۸۵

یک رباعی مهرآمیز

تاریخ درج این مطلب:ـ

2008 هفتم فوریه

با دیدن و بلاگ استاد گرامی آقای محمود کیانوش سلام و پیامی برای ایشان فرستاده بودم
رباعی و پیغام مهر آمیز زیر ، پاسخی است که از ایشان رسید
و سپاسگزارم :ـ
***********
آقای میم سحر
سلام،ـ
در محل کار بودم که پیام شما از طریق دوست فرهیخته و مهربانم مهدی خطیبی به من رسید.ـ
من با شور و احساس و اندیشهء شما آشنایم.ـ
نام سیت شما خیال انگیز ، دلگرم کننده و امیدپرور است.ـ
درراه برگشتن به خانه با لفظ «سحر» به زمزمه پرداختم و این زمزمه یک رباعی شد:ـ
**************
............................
ای لفظ «سحر» ، معنی و آهنگ تو خوش ،ـ
در چشم ِ خیال ، جلوه و رنگ تو خوش
تابد به دل ، آفتاب از گفتهء تو
با لفظ شب و سیاهی اش جنگ تو خوش.ـ
*************
.........................ـ
تندرست و شاد باشید
ارادتمند
کیانوش

کــــــــویــــــــر


آدمی در عالم ِ خاکی نمی آید به دست

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

حافظ ..........................................
کـــــــــــــــویـــــــــــــــر
.................................................................................
م.سحر
.................................................................................

کویر است این جهان ، ای آهوی دشت

به گرد ِ تشنه کامی می زنی گشت

کــَران گم کرده صحرایی ست ، دریاب

که نفریبد سرابت در سر ِ آب ! ـ

گیاه و گــُل مجوی از خشکساران

زمستان را مگوی : « اینک بهاران !» ـ

که باغ و بیشه با ذات ِ کویری

جوانی می کند در عین ِ پیری

بسا خارا که پوشد جامهء گــُل

برآرَد وای ِ شوق از نای بلبل

اگرچند آن سرود از عشق خیزد

فریب این آبروی از عشق ریزد

به جای نوشواری شوکران را

منوش آن جام ِ کین را ، بشکن آن را

که جام ِ می فروشت را ز سویی

به زهر آلوده دارد کینه جوئی

کویر است این جهان ، وین باغ ِ تصویر

ندارد باغبانی غیر ِ تزویر

کویر است این جهان ، ور داد جوئی

ستم زین قصر ِ کژبنیاد جوئی

که معمار ِ نخستین ، پایه ننهاد

بُن ِ این کاخ جز بر خِشت ِ بیداد


تو در آن کوش تا یک بار ِ دیگر

جهانی نو کـُند معمـــار ِ دیگـــر

..........................................................
پاریس 12/12/1994
م.سحر
..........................................................

متن فرانسه در این نشانی ست : ـ

Version française :