۰۶ اسفند ۱۳۸۹

پیام سروش
پیام سروش

این غزل پارودی وار با اجازه از آستان خواجه بزرگ شیراز و به تأثیر از سخنان بسیار دردمندانه و آموزنده اخیر دکتر عبدالکریم سروش سروده شد .ـ


................................

......


چه خوش پیام سروشم رسید دوش به گوش

که لعنت ِابدی باد بر نظام ِ وحوش

هزار نفرین بر نکبت ِ خمینی باد

کزو نزاد مگر گرگ و مار و عقرب و موش

امام گشت و بر اُمّت نبود جز قصّاب

وکیل ِ حق شد و بر حق ندوخت جز پاپوش

نهاد ، پای به عرش ِ خدا و شد ابلیس

چنان که از وَجناتش خدای رفت از هوش

چنان که دین به لجنزار ِ کین فروغلطید

چنان که مسجد و محراب شد پُر از لَش و لوش

خدای نیست ، خدانیست ، نیست ، نیست خدای

که شد غریق ِ ولی ّفقیه و دین هم روش

نظام ِ کافرپرور ، نظام ِ اسلامی ست

که خود، شکنجه گری غاصب است و زهد فروش

به پاس ِ آن که خُدامان به خانه بازآید

کنون نظر به اوباما نهیم یا بربوش

کجاست پهلوی ِ دوّم آن خُجسته خصال

که کس نظر نکند کج ، به اسب یا یابوش

چنان که دست خمینی تبر به ریشه نواخت

ز دیگ ِدین به جهنّم نیامد آب به جوش

سروش ِ دولت دین بوده ای و توبه گری

کنون برو به جدایی دولت و دین کوش

سحر زهاتف غیبش نمی رسد سخنی

خوشا وجود پر از آتش و لب ِ خاموش


م.سحر


24.2.2011


۰۴ اسفند ۱۳۸۹

سه شعر با عنوان اللهُ اکبر

سه شعر

در رابطه با شعار الله اکبر

شعر نخستین در تاریخ بهمن ماه 1361 (در آن سالهای نخستین حاکمیت دینی) سروده شده و چاپ شده و سپس در کتاب « در بی بهار و بی باران» چاپ پاریس ، سال 1362انتشار یافته است.

دو شعر بعدی هم به تأثیر از الله اکبر گویی های اخیر مردم در خیابان ها یا بر بامها نوشته شد.

به نظر می رسد که طرفداران حفظ نظم موجود ،

با ترویج شعار الله اکبر و «یاحسین »و شعارهای ایدئولوژیک دیگری ازین قبیل در جنبش سبز ، می کوشند تا همچنان به حرکت آزادی خواهانه ی مردم ایران بُعد مذهبی داده و مهار مذهبی بزنند تا ازین طریق حفظ نظام را تضمین و اقتدار سیاسی ملایان را تداوم بخشند و برپاماندن حکومت دینی را در ایران بیمه کنند .

..............................

الله ُ اکبر 1

............................


اللهُ اکبر

این صدای تزویر ِ بزرگ ِ تاریخ است

رپ رپهء انحطاط

تنورهء طاعون

صدای تارعنکبوت ِ اعماق به وسعت اعصار

اللهُ اکبر

این صدای هجوم جهل

بر بال ِ لشکر حشرات ِ دقیانوس

صدای گول

صدای انقراض هزاره ها

نعرهء کین خواهی ِ دیوان ِ شکست خوردهء دورانهاست

الله ُ اکبر

سپیده در بند

سیاهی رهبر

پاریس

بهمن ماه 1362

الله اکبر 2


الله ُ اکبر گفتی و هیزم کشیدی

تا شعله ور سازی تنور مستبدان

بر استخوان نسل ها پارو نهادی

بی عیب شد راه عبور مستبدان

اللهُ اکبر گفتی و غافل بُدی زانک

زور اندر افزودی به زور مستبدان

یک بار دیگر هم بگو الله ُ اکبر

تاجاودان ماند حضور مستبدان

16.2.2011

پاریس

................................................


الله ُاکبر 3


ای گفتن ِ الله ُ اکبر کار و بارت

ربطی به آزادی ندارد این شعارت

الله ُ اکبر گفتنت بر بامها شد

زخم تن و سوز دل و شبهای تارت

اللهُ اکبر گفتنت عمری برافراشت

دیوار ِ زندان در کنار ِ چوب ِ دارت

اللهُ اکبر گفتی و ماند این جهنم

از جمله میراث ِ خمینی یادگارت

یکبار دیگر هم بگو الله ُ اکبر

تا جاودان گردد عذاب بیشمارت22.2.2011
پاریس

....................................................

یادداشت:ـ

می توان به جای شعار الله و اکبر شعار زنده باد آزادی سرداد

الله و اکبر گویی های امروز ،غداره بندان فردا را بر مردم آزاده و آگاه ، دلیر خواهد کرد و همچنانکه مهندس بازرگان در فردای انقلاب 57 مخالفان نظام اسلامی را یک درصدی ها خواند و دستور خاموشی داد ، مستبدان فردا همین الله و اکبر گویی های امروز را بهانه خواهند کرد تا ریشهء آزادی را بسوزانند و استبداد دیگری را بر فرزندان و نوادگان شما تحمیل کنند.ـ

از شعارهای ایدئولوژیک بپرهیزید به خصوص از شعارهایی که صاحبان اصلی اش دکانداران دین و ملایانند

و چنانکه تاریخ چهل ساله اخیر نشان داد ، همواره سر ریزه خوران (مکلا یا شبه روشفکر )دین سیاسی بی کلاه می ماند زیرا به قول قرآن خَسره الدنیا والآخره می شوند یعنی چوب دوسر «طلا»!!

اللهُ اکبر 2

الله ُ اکبرای گفتن ِ الله ُ اکبر کار و بارت

ربطی به آزادی ندارد این شعارت

الله ُ اکبر گفتنت بر بامها شد

زخم تن و سوز دل و شبهای تارت

اللهُ اکبر گفتنت عمری برافراشت

دیوار ِ زندان در کنار ِ چوب ِ دارت

اللهُ اکبر گفتی و ماند این جهنم

از جمله میراث ِ خمینی یادگارت

یکبار دیگر هم بگو الله ُ اکبر

تا جاودان گردد عذاب بیشمارتم.سحر
22.2.2011
پاریس

۰۱ اسفند ۱۳۸۹

حصر موسوی


می گویند موسوی و همسرش را در خانه اشان حصر کرده اند
ابیات زیر در این باره است
..........................................................................


آنچه می گویند «حصر موسوی » ست

خود یقین میدان که نصر موسوی ست

خدعهء دشمن گر او را حصر کرد

شام او را بامداد ِنصر کرد

راه فردا بر کسی مسدود نیست

سهم دشمن زین شرر جز دود نیست

م.سحر
پاریس 19.2.2011
سی بهمن۳۰ بهمن ۱۳۸۹

روز اول اسفند


روز اول اسفند

...............................

صبح ِ پویه و پیوند

روز اول اسفند

روز خیزش ایران

پُرشتاب و توانمند

دست ِ جدّ و پدر در

دست ِمادر و فرزند

روز رزم جوانان

کاردان و برومند

آنچه می شکفد شوق

وانچه می شکند ، بند

صبح شوکت ایران

روز اول اسفند


م.سحر

پاریس ، 18.2.2011
خط:م.سحر

۲۸ بهمن ۱۳۸۹

در ستایش گوی خاکدر ستایش گوی خاک


.............................


قدر دان باش ، کاین زمین از ماست

زَر زیرین ، بَرِ برین از ماست

زندگی بر زمین ِما رویید

گوهر ِ رویش آفرین از ماست

فلک ، انگشتر است و خاک ، نگین

شادمان باش، کاین نگین از ماست

بد و نیک از وجود ِما خیزد

فرَح و رنج و مِهر و کین ازماست

دوست از ما و دشمن است از ما

وآنکه ما راست در کمین ازماست

کُفر اگر ، آشتی ست ، کُفر از ما

دین اگر دشمنی ست ، دین از ماست

روزگاران ِ خاک را ثمریم

میوه افروز و میوه چین از ماست

نیست مارا جز این سفینه ی خاک

قایق از ما و سرنشین از ماست

جز بر این خاک ، زندگی مَطَلب

بخت ِ این وقت، برجبین از ماست

دوست میدار و نازنین میدار

که چنین مَهدِ نازنین از ماست

م.سحر

16.2.2011

پاریس

...................................................

این شعر با الهام از فیلم زیر سروده شد

م.س

http://www.youtube.com/watch?v=2HiUMlOz4UQ&feature=player_embeddedحکام نظام اسلامی دانشجوی دانشگاه هنر صانع ژاله را کشته اند

اکنون قتل او را به یارانش نسبت می دهند

و او را یک شهید بسیجی می نامند

و تا بوت او را ابزار تبلیغات تبهکارانهء خود میکنند. ـ

نفرت بر استبداد دینی .ـ


***

اسلام ز خلق عید می دزدد

هم وعده و هم وعید می دزدد

از دزدی خاک ما نیامد سیر

اکنون از ما شهید می دزدد

م.سحر


16.2

................................................
البته مقصود از اسلام همین حکومتی ست که سی سال است در ایران به جنایت و بیداد و غارت و فحشا و انواع رذالت ها اشتغال دارد و خود را حکومت اسلامی و سردمداران حکومت خود را نمایندگان خدا و نایب امام زمان و آدمکشان خود را سربازان گمنام امام زمان می خواند.ـ


اللهُ اکبر
اللهُ اکبرالله ُ اکبر گفتی و هیزم کشیدی


تا شعله ور سازی تنور مستبدان


بر استخوان نسل ها پارو نهادی


بی عیب شد راه عبور مستبدان


اللهُ اکبر گفتی و غافل بُدی زانک


زور اندر افزودی به زور مستبدان


یک بار دیگر هم بگو الله ُ اکبر


تاجاودان ماند حضور مستبدانم.سحر

16.2.2011

پاریس


.........................................


یادداشت:ـ

می توان به جای شعار الله و اکبر شعار زنده باد آزادی سرداد

الله و اکبر گویی های امروز ،غداره بندان فردا را بر مردم آزاده و آگاه ، دلیر خواهد کرد و همچنانکه مهندس بازرگان در فردای انقلاب 57 مخالفان نظام اسلامی را یک درصدی ها خواند و دستور خاموشی داد ، مستبدان فردا همین الله و اکبر گویی های امروز را بهانه خواهند کرد تا ریشهء آزادی را بسوزانند و استبداد دیگری را بر فرزندان و نوادگان شما تحمیل کنند.ـ

از شعارهای ایدئولوژیک بپرهیزید به خصوص از شعارهایی که صاحبان اصلی اش دکانداران دین و ملایانند

و چنانکه تاریخ چهل ساله اخیر نشان داد ، همواره سر ریزه خوران (مکلا یا شبه روشفکر )دین سیاسی بی کلاه می ماند زیرا به قول قرآن خَسره الدنیا والآخره می شوند یعنی چوب دوسر گُ ...ی ـ


برای صانع ژالهبرای دانشجوی هنرمند صانع ژاله که قاتلان پیکر او را مصادره کرده اند.ـ


زان زخم که بر داغ دل افزودندت


در بستر و تابوت نیاسودندت


چون ژالهء ناب بر زمان خوش میتاب


باکت نه اگر به تهمت آلودندت


م.سحر

16.22011