۱۰ خرداد ۱۳۸۶

دوبیتیپــیـــــــــــــــام

کبوتر جان به پرواز آی روزی

فراتر پوی ازین تا پَر نسوزی

پیام مِهربَر تا مهربانی

رها گردد ز دام ِ کینه توزی


صــدای زنگ

سرشتند از دریغ آب و گِل ِ ما

نشد جز غم ز هستی حاصل ِ ما

کنون آن کاروان رفته ست و باقی ست

صدای زنگ در گوش ِ دل ِ ما

......................................
م. سحر

پاریس،29/5/2007

..................................

برای شنیدن این دوبیتی ها در« آواز بختیاری» ـ

می توانید در این نشانی به

آوازهای روزانه » بروید ـ»
Pour écouter ce poème dans le mode
"Avaze Bakhtiyari"chanté par: Ali Tehrani

۰۸ خرداد ۱۳۸۶

ای عاشقانبه زندگان گُلزار خاوران و گلزاران دیگر میهن

ای عاشقان


ای عاشقان ِ رفته که بُغض ِ فشُرده‌اید

گـُل‌های نا‌شکُفته، ولی باد بُرده‌اید

کُشتند و سوختند و شکستندتان ولی

خورشید شاهد است که هرگز نمُرده‌اید

 «ـ «هرگز نمی‌رد آنکه دلش زنده شد به عشق

زیرا نشان به دفتر ِ هستی سپرده‌اید

شعرید صد سفینه، ولی ناشنیده‌اید

صد آسمان ستاره ولی ناشمُرده‌اید

زاد ِ رهید از آنکه صفا را و شوق را

آئینه سان غُبار ز دل‌ها ستُرده‌اید

داد از غریو ِ یاد ِ شما سربُلند باد! ـ

ای عاشقان که خنجر ِ بیداد خورده‌اید. ـ....................................
م. سحر
۲۰۰/۵/پاریس، /۲۵Version française:
___________________
ـ
می توانید این شعر را در آواز «کرد بیات» با صدای علی تهرانی از اینجا بشنوید: ـ
Pour écouter ce poème dans le mode
"Korde Bayat", chanté par: Ali Tehrani:
...............

۰۵ خرداد ۱۳۸۶

ای آن که غمگنی

ای آن که غمگنی
...............
ای آن که غمگنی و سزاواری*ـ

تا کی به دام ِ خویش گرفتاری ؟

تا کی چنین ز گوهر ِ جان دوری؟

تا کی زروی آینه بیزاری ؟

تا کی در آبگینهء رؤیا ها

غرق ِ سراب و بستهء پنداری؟

مغلوب و سرسپردهء خواب ، اما

در آرزوی دولت ِ بیداری ؟

زینگونه پا نهاده به زنجیری

زینگونه دست سوده به دیواری ؟

رو کرده اینچنین به رهی موهن

خو کرده اینچنین به شبی تاری ؟

وقت است تا زخویش برون آیی

وین پردهء غُبارین برداری

این ذلت از وجودت بگریزد

وآن عزّت ِ خجسته به دست آری

بشکوه برفرازد خورشیدت

بر سرزمین ِ شادی و بیداری ! ـ

...
م. سحر
پاریس ، 24/5/2007
...................................................
ــ *ــ مصراع از رودکی
.......................................
می توانید در نشانی زیر به سایت
آواز های روزانه
بروید واین شعر را نیز ، با صدای گرم و اجرای زیبای
دوست هنرمندم علی تهرانی
در آواز شوشتری گوش کنید : ـ
.......................................
Pour écouter ce poème dans le mode
"Shoushtari" chanté par : Ali Tehrani
................................................................................................

۰۳ خرداد ۱۳۸۶

افسانهء دل
افســــــــانــــــــه ء دل

هوای کوی یار و روی در ویرانه دارد دل

ازین ویرانسرا راهی به سوی خانه دارد دل

بر و بوم ِ وطن را عشق می بازد به تصویری

چنین با رنج ِ هجران خلوتی جانانه دارد دل

پَری نو بسته بود از بویهء پرواز در طوفان

کنون با خود خیالی گـُنگ و دور از لانه دارد دل

اگرچند اینچنین چون شمع ِ جان در خویش می سوزد

مقام ِ سوختن را ، حسرت ِ پروانه دارد دل

تن ِ بی سایه ای بی سایه ای بی سایه دارد جان

دل ِ دیوانه ای دیوانه ای دیوانه دارد دل

نه از ویران ِ غُربت شِکوه ، نز ناکامی اش بیمی

که گنج ِ اشتیاق از شوکت ِ کاشانه دارد دل

غبارِ دشمنی گر خیمه از ایاّم برچیند

به کام ِ دوست ، در خاطر هزار افسانه دارد دل
م. سحر
پاریس ، 22/5/2007
..............................................................

این غزل را نیز با صدای روشن و حس لطیف دوست هنرمندم
علی تهرانی بشنوید که در«آواز بیات ترک» اجرا کرده است: ـ
آواز های روزانه
Pour écouter ce poème dans le mode
"Bayate Tork" chanté par: Ali Tehrani

۰۲ خرداد ۱۳۸۶

نوید خندهنـویــد ِخنــده


روزی غم از ین دیار خواهد رفت

وین حسرت ِ بیشمار خواهد رفت

جان را به امید ِ روز، روشن دار

کاین ظلمت ِ روزگار خواهد رفت

لب را به نوید ِ خنده شیرین کن

کاین تلخی ِ ناگوار خواهد رفت

دل برمـَکـَن از دیار و یار ای دوست

کاین دورهء انتظار خواهد رفت

بـَد گرچه به راه ِ نیک سدّ آمد

زودا که ز ره کنار خواهد رفت

در سینه چراغ ِ دل فروزان دار

کاین آینه را غُبار خواهد رفت

م. سحر
پاریس ـ 21/5/2007

................................................
.............................................

این شعر را هم می توانید همچون دو شعر بعدی
با صدا و آواز خوش دوست هنرمندم
علی تهرانی بشنوید :ـ

آوازهای روزانه
نوید خنده ـ آوازی در چهارگاه ، از اینجا بشنوید
Pour écouter ce poème dans le mod"Chargah"
chanté par : Ali Tehrani

۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

وطن


این شعر را با اجرای زیبا و صدای خوش ِ دوست هنرمندم

علی تهرانی دردستگاه نوا و در سایت « آواز های روزانه» از اینجا بشنوید: ـ

pour écouter ce poème dans le mode"Nava"
chanté par : Ali Tehrani
.........................................................................
..................................
وطــــــن


اینچنین خانه را رها نکنید

تا کمینگاه ِ راهزن گردد

مگذارید تا به خنجر کین

جامه برعاشقان کفن گردد

غنچهء تازه را مجال دهید

تا شکوه آور ِ چمن گردد

پیش ِ گل وارهید بلبل را

که نواخوان و نغمه زن گردد

این وطن را به عاشقان وطن

واگذارید تا وطن گرددم. سحر
پاریس 18.05.2007

۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶

یک رباعی


.....................................................................
.........................................

........
..........................
ـ.................... دوست

........
ـ....... آزُرد زمان ولی نیازارَد دوست
.
ـ ....... ایّام دروگر است و می کارَد دوست
.
ـ....... سرپنجهء دوست برنتابد دشمن

ـ .... . دشمن چه کند چو دوست می دارد دوست؟.ـ.

...

........................................................
..............................................................................


این رباعی را می توانید در آواز ماهور باصدای خوش دوست هنرمندم
علی تهرانی در اینجا بشنوید بشنوید: ـ
آواز های روزانه
Pour écouter ce poème dans le mod
"Mahour" , chanté par: Ali Tehrani۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۶

ایران به نام تو (آواز ماهور)ـ


....................................................

ایران به نام تو غزل آغازمی کنم

این غزل در سال 1357 در پاریس
سروده شده است

اکنون می توانید آن را در سایت آواز های روزانه
با صدای گرم دوست هنرمندم

علی تهرانی در آواز ماهور بشنوید
http://svr76.ehostpros.com/~songsd76/songsdaily/songs/220407.rm
یــــا
..............................................................