۰۳ خرداد ۱۳۸۶

افسانهء دل
افســــــــانــــــــه ء دل

هوای کوی یار و روی در ویرانه دارد دل

ازین ویرانسرا راهی به سوی خانه دارد دل

بر و بوم ِ وطن را عشق می بازد به تصویری

چنین با رنج ِ هجران خلوتی جانانه دارد دل

پَری نو بسته بود از بویهء پرواز در طوفان

کنون با خود خیالی گـُنگ و دور از لانه دارد دل

اگرچند اینچنین چون شمع ِ جان در خویش می سوزد

مقام ِ سوختن را ، حسرت ِ پروانه دارد دل

تن ِ بی سایه ای بی سایه ای بی سایه دارد جان

دل ِ دیوانه ای دیوانه ای دیوانه دارد دل

نه از ویران ِ غُربت شِکوه ، نز ناکامی اش بیمی

که گنج ِ اشتیاق از شوکت ِ کاشانه دارد دل

غبارِ دشمنی گر خیمه از ایاّم برچیند

به کام ِ دوست ، در خاطر هزار افسانه دارد دل
م. سحر
پاریس ، 22/5/2007
..............................................................

این غزل را نیز با صدای روشن و حس لطیف دوست هنرمندم
علی تهرانی بشنوید که در«آواز بیات ترک» اجرا کرده است: ـ
آواز های روزانه
Pour écouter ce poème dans le mode
"Bayate Tork" chanté par: Ali Tehrani