۲۱ بهمن ۱۳۹۵

اندر آشتی ملی خواستن خاتمی.


اندر آشتی ملی خواستن خاتمی


هلا ای خاتمی ، ای شیخ بد ذات

نبودت اِذن ِ دیدارِ پرستات !ـ

کنون ازسید علی، با بی کمالی

به خفت خایه از بهر چه مالی؟

که با تزویرِ «ملی» آشتی خواه

روانی سوی ان بدعهدِ گمراه

تو خواهی با چنین جهلِ جبلّی

ز قاتل آشتی ، از نوع ملی ؟

چهل سال است و با مردم کشی ها

بود دربزم شیخان سرخوشی ها

وطن ویرانۀ غارتگران است

فساد و ننگ و نفرت بی کران است

الا، مُلا ، عجب بی چشم و رویی

که صلح و آشتی از شیخ جویی

دگر زان شیوۀ مکر و ریایت ؛

چه دامی هست پنهان در عبایت ؟

ـ«برو این دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آشیانه !»ـ

.................................................م.سحر8.2.2017...................................بیت آخر از حافظ است