۱۳ شهریور ۱۳۹۳

انگشت نگاری و اسلام هراسی
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

انگشت نگاری


دینی که تو آوردی و دینی که تو داری
ابنای بشر را کند از دین متواری
مشی تو همه مکر و فریب است وتطاول
ای ظلمت از اندیشۀ مسموم تو جاری 
این رعب که در شهر فکنده ست وجودت 
زانروست که جان تو به رعب است حصاری 
تن لرزدت از مردم آزاده شب و روز
 آزادگی از توست بدین روی فراری 
انگشت جهانی سخن از جور توگوید
 !بو تا که به گورت کند انگشت نگاری 

م.سحر
4/9/2014اسلام هراسی


گویند که کم زن دم از اسلام هراسی
اسلام ، هراس است ، از او چون نهراسم؟

دیدم که خمینی چه به ابنای وطن کرد
از داعش و طالب زچه اکنون نهراسم ؟

از شیعه که مظلوم زمان بود چه دیدم
کز ظلم وهابیتش افزون نهراسم ؟

آخر زچه زین قوم دغایی که خدا را 
با لقمهء نانی زده در خون نهراسم ؟

م.سحر
2/9/2014