۰۹ شهریور ۱۳۹۰

خران

این تصویر را از ترکیب یک عکس
و یک کاریکاتور فراهم کردم با عذرخواهی از کاریکاتوریست هنرمند .ـ
زیاد بی ربط نیست به این قطعهء کوتاه

خران قبالهء میهن به کاه و جو دادند

چنین خریت خود را به خلق لو دادند

ز روی غیرت ِ دین ، جهل را کمر بستند

به سد راه شرف سینه را جلو دادند

علوفۀ خر عیسی به کاهدان بردند

حوالۀ بُز اخفش به شیر ِگو دادند

مُرقّع ازتنِ قطب ِکهن بر افکندند

قبای اطلسی و شبکلاه نو دادند

ذغال ِشاخۀ زیتون ، کباب کفتر صلح

چنین ز مطبخ ِ دین،جنگ را چلو دادند

نشای بوتۀ حنظل به کشتگاه وطن

زدست شیخ گرفتند و باغ مو دادند

خلاصه خیل شرف کُشتگان تکنوکرات

هم از قفا به فقیهان، هم از جلو دادند!ـ
......................
م.سحر
پاریس 1.9.20۰۷ شهریور ۱۳۹۰

سی و سه سال / سی و سه پُل

در اخبار بود که : سی و سه پل ترک برداشته است .

سی و سه سال

.........................................................................


سی و سه سال هزاران درخت گُل بشکست

شگفت نیست گر اینک سی و سه پُل بشکست

سی و سه سال، دل صاف ِ عشق لَک برداشت

عجب مدار که سی و سه پُل تَرَک برداشت

سی و سه سال، صفاهان صفا بُرید از دل

عجب مدار که زاینده رود خُفته به گِل !ـ

سی و سه سال، نمکسود، زخم ِ ایران بود

شگفت نیست اگر اورمیه عطشان بود

سی و سه سال بُریدند و ریشه برکندند

ز دل غرور و نجابت ، زخانه در کندند

سی و سه سال بلا دست بر کمر می زد

درخت را ستم ِ اهل دین تبر می زد

سی و سه سال، سی و سه هزار سال گذشت

عجب نه گر همه در نکبت و زوال گذشت

سی و سه سال، به رنج اندرست جان ِوطن

چنین که رهزنِ دین زد به کاروان وطن

سی و سه قرن گذشته است و ما شهیدانیم

که زخم خورده و مرهم گذار ِ ایرانیم

م.سحر

پاریس . 29.8.2011


۰۶ شهریور ۱۳۹۰

بهار عربای بهار عرب شکوفان باش !!


.......................................................................


ای بهار عرب شکوفان باش


نیز گاهی به یادِ ایران باش !ـ


ابر سرخی که بر تو می بارد


رنگی از خون و خاک من دارد


بر تو این آسمان بارانی


بار دارد ز ابر ایرانی


ابر آن آرزوی صد ساله


سبزی ِ سرو و سرخی ِ لاله


ابر ِسی و سه سال استبداد


تیغ ِ اسلام در کف ِ بیداد


تیغ ِ اسلام، خون ایران ریخت


با نسیم ِ بهاری ات آمیخت


آن نسیمی که باغکار ِ توشد


خود ، از ایران پیامدار تو شد


هان که دیوان بنام ِ دین ِ نبی ت


نربایند شادی ِ عربی ت


عدل دینی بهانه شان نشود


دل ِ تنگت نشانه شان نشود


دست از آزادی ات مشوی مشوی


به جز این ره ، رهی مجوی و مپوی


ای بهار عرب شکوفان باش


یاد ِ آزادگان ایران باش !!ـ...................................

م.سحر 26.8.2011 ـ پاریس

۰۴ شهریور ۱۳۹۰

پیام به سید علی


پنـج تن ِ آل هَبــا

بن علی رفت و رفت قذافی
سیدعلی ، تا به چند میلافی؟
چون مبارک ، نگون شود بشار
سیدعلی کوله بار خود بردار !ـ


م.سحر
پاریس 26.8

۰۳ شهریور ۱۳۹۰

سبز و اصلاح طلب
سبز و اصلاح طلب
یکی از تابلوها راه مذهب و آن دیگری راه سیاست را نشان می دهدسبز ه در باد خزان؟ شوخی سال

سبز ِ اصلاح طلب ؟ امر محال !!

سبز و اصلاح طلب ضد ِهم اند

پای در هستی و سر در عدمند

سبز را ریشه در آب است و زمین

دلِ اصلاح طلب در کف دین

دین اصلاح طلب ، حفظ نظام

عیش ِ سی ساله و میراثِ امام

دین اصلاح طلب ، تسلیم است

در سرابی به شما تقدیم است

سبز، اما به وطن اندیشد

به بهار تو ومن اندیشد

سبز ،آبادی ایران جوید

راه آزادی ایران پوید


م.سحر
پاریس 25.8.2011


نسیم معنوی

مطبوعات ایران همراه با عکس و تصویر از حضور ملایان در مترو ها جهت پاسخگویی به سئوالات و رفع شبهات

دینی مردم خبرآوردند . بنا بر این با استقرار

طلاب ، «نسیم معنوی» در مترو های تهران وزیدن گرفت.ـ

دوبیتی های زیر حاصل این خبر بهجت اثر ند. خبری که مشام جان عابران ِ سواره و پیاده را درمترو های تهران از معنویت سرشار کرده استبشتابید که تاجر معنویت ورشکست شد!!


مفتاح الفرج


کلیدُم در عبا ، عقلُم به ریشه

بیا پیشُم که احوالت پریشه

فَرَج خواهی مو مفتاحُم به مترو

نیایی قفل ِ بختت وانمیشه


مشاوره دینی در مترو


در این معبر ، میون جمع ِ عابر

مویُم عالم ترین گرگ ِ مشاور

به دامت می کشُم با دانهء دین

به دندان فریبت می دهُم جـِر


علامه در مترو

مو که بر سر یکی عمّامه دارُم

میونش علم ِ صد علّامه دارُم

گر از فَرج و دُبُر داری سئوالی

جوابت را به زیر ِ جامه دارُم

گرگ با خدا

الا میش و الا میش و الا میش

که از پشم ِ تو دارم یک طبق ریش

مترس از مو که گُرگی با خدایُم

بیا پیش و بیا پیش و بیا پیش


نسیم معنوی 1

الا میش و الا میش و الا میش

مو گُرگُم در لباس ِ مذهب و کیش

بیا پیش و بیا پیش و بیا پیش

نسیم معنوی بستان ازین ریش

نسیم معنوی 2


بیا تا هرچه میخواهی مو دارُم

که از انبان ِ دین بهر تو دارُم

به جز عِلم ِ جماع و شُستن ِ کون

نسیم معنوی در مترو دارُم


نسیم معنوی 3

به راه مترو منزل کرده یُم مو

ترا با دین مقابل کرده یُم مو

برای حل مشکل های شرعی

نسیم معنوی ول کرده یُم مو


محصول گاز

چه غم داری که راهِ دین درازه؟

بیا همراه شو تا مترو بازه

اگرچه مُزد ما از چاه نفته

نسیم معنوی محصول ِگازه ! ـ


حراج


الا مؤمن که دستات پینه بسته
گذاری کن به مترو دسته دسته
نسیم معنوی دارُم حراجی
بیا که تاجرش شد ورشکستهبردهء آزاد


الا مؤمن که دین پرورده ای تو
حبیب الله ، اما بَرده ای تو
به عقل، از هفت دولت مانده آزاد
وزین غافل که پُشت ِ نرده ای تو
م.سحر 25.8.2011


۲۰ مرداد ۱۳۹۰

دین و آزادی

دین و آزادی

1

این خون که چنین به خاک ایران جاری ست
افسوس که از سپاهِ سهل انگاری ست
خنجر به کف جهل سپردی ، زینروی
شام ِ سیه تو روز دین سالاری ست

2
ای آن که به آزادی ِ خویش اندیشی
اندیشهء دین کنی ، پریش اندیشی
زنهار میان راه آزادی و کیش
هرگز بنلغزی و به کیش اندیشی !

3
ای آنکه ترا از آدمیت یاد است
دین ، بهر ِ سیاست ، عین ِ استبداد است
آزادی اگر به نام دین می طلبی
این آرزوی تو تا ابد بر باد است

4
آنان که دموکراسی ی دین می جویند
راهی به فراسوی عبث می پویند
یا عقل ربوده است از آنان تزویر
یا مغز تو را به آب ِ دین می شویند

5
دین ها به تنوعند و گوناگونند
چون نوع بشر ز حد و حصر افزونند
ای آن که دموکراسی دینی خواهی
از دین تو ، دین های دگر بیرونند

6

آنان که دموکراسی دینی خواهند
از تخم خیار ، سیب زمینی خواهند
آنرا که تو در دهر نیابی جویند
وانرا که تو بر خاک نبینی خواهند

.................................................

11.8.2011

م.سحر