۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶

وطن


این شعر را با اجرای زیبا و صدای خوش ِ دوست هنرمندم

علی تهرانی دردستگاه نوا و در سایت « آواز های روزانه» از اینجا بشنوید: ـ

pour écouter ce poème dans le mode"Nava"
chanté par : Ali Tehrani
.........................................................................
..................................
وطــــــن


اینچنین خانه را رها نکنید

تا کمینگاه ِ راهزن گردد

مگذارید تا به خنجر کین

جامه برعاشقان کفن گردد

غنچهء تازه را مجال دهید

تا شکوه آور ِ چمن گردد

پیش ِ گل وارهید بلبل را

که نواخوان و نغمه زن گردد

این وطن را به عاشقان وطن

واگذارید تا وطن گرددم. سحر
پاریس 18.05.2007