۰۷ آبان ۱۳۸۵

سروها را بریده اندســروهــــا را بــــریـــده انـــد

..............................................................

.............................
سروها را بریده اند

سدّ ِ ظلمت گسیخته ست

ابر ، تلخابه ریخته ست

باد ، پیغام ِ نیستی ست

هستی از وی گریخته ستمرگ بر بام ِ خانه ها

خانه ها دام ِ خانه ها

خواب ِ خوف است و خواب ِ بد

بد ، روان در حضور ِ بد

بد روان در غیاب ِ بد

سروها را بریده اند

سروها را بریده اندنیست در آشیانه ها

از غنودن نشانه ها

سایه ها در خرابه ها

زهرها در قُرابه ها

یادها استخوان و پوست

رفته از یاد ، یاد ِ دوستسرو ها را بریده اند


زیستن کینه توخته ست

کینه آتش فروخته ست

جوجه در بیضه سوخته ست


سروها را بریده اند

سروها را بریده اند


هول ِ شب جار می کشد

خط به دیوار می کشد

باد ِ دریوزه گر به دوش

چوبهء دار می کشد

قوت ِ کفتار می برد

نعش ِ مُردار می کشد


آدمی گرگ ِ آدمی

آدمی دام ِ آدمی

آدمی قوت ِ آدمی

آدمی نام ِ آدمی


پرده ها را دریده اند

پرده ها را دریده اند

پرده ها را دریده اند

پرده ها را دریده اند

26 /6/1987
....................................م.سحر.................................

.
.............................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هیچ نظری موجود نیست: