۰۴ دی ۱۳۸۵

سرباز زخمی ایران

این چهــرهء یک سربــاز هخــامنــشی است . ـ
تندیس او بیش از 2500 سال در خاک وطـن
شما برپا بود و گذشتهء پدران و اجداد شما را
نمایندگی می کرد. ـ
پیکراو گزند ِ دهشتناک ِ اسکندر وسعد وقاص
و چنگیــز و تیمــور را تــا همــین امروز تاب
آورده بــود . امــا دست یک بـــی وطــن رذل
آنهم در لباس همکار یک گـروه فــرهنـگی!!! ـ
یـک گــروه « فیــلمســاز» !!! چهــرهء اورا
اینچنین زخمـی و خـون آلود کـرده اسـت. ـ

خـبرش را بخوانـید واز این که در روزگاری
زیسته اید که دست و دشنه و تبـرِ نامردمی به
نشـانـه های غـرور وشـوکت اجــداد ونیـاکان
اینچـنین گستــاخ وبی پـروا گشوده مانده است
برخود بـلرزید و بـه حال نیاکان و بـر احوالِ
اهل ِ روزگار خود گریه ساز کنید. ـ
................................................................................................................
...............
........................................................................................................
سه رباعی برای
.....................
سرباز زخمی ایران
..............
................................................................
روزان و شبان ِ بیشمار ای سرباز

استاده بُدی دلیروار ای سرباز

دشمن به تو این ستم نکرده ست که کرد

نامردُم پَست ِ این دیار ، ای سرباز
..........................................
.......................
..........................
جان بُردهء بیست قرن و پانصد سالی

برخاکِ وطن ، گذشته را تمثالی

لوح ِ مَدنیتی ، نماد هُنری

!! ـ حالی بنگر که در کدام احوالی

.............................
......................
سربازِ غریبِ آشنا بودستی

پیغامورِ گذشته ها بودستی

زینگونه که مجروح به من می نگری

گویی پدرِ مرا نیا بودستی! ـ
..........................
.........................
پاریس ، 25/12/2006

م.سح
ر
.............................................
برای دیدن خبر میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید: ـ
یا به نشانی زیر: ـ