۱۲ بهمن ۱۳۸۵

سوگ سیاووشسوگ سياووش
........................
( به ياد و براى شاهرخ مسكوب )چون آفتابِ بينش و فرهنگ
.
بر بام ِ ذوق و معرفت و هوش

برخاستى ز گوشه و بنشست

آزادگى به «سوگِ سياووش»ـ
.
.
زان آزمون كه بود گذشتى
.
وان آتشى كه نسلِ تو را سوخت
.
ـ«در كوى دوست» مادرِ ميهن

اينك گشوده بهرِ تو آغوش!ـ
.
.
آن روزها به راه گذشتند
.
زى سنگلاخ ِ فتنه و غوغا

فرهنگ ماند و شوكتِ دريا

خورشيد ماند و عرصهء خاموش
.
.
ـ« شب همچنان شب است» و زمان نيز
.
در خوان ِ هفتمين به اسارت
.
اينت كلام ِ روشن و بر حق
.
از پيرِ توس و حق نِگرِ يوش!ـ
.
.
خود، رُستم است و تيرِ گَــَزينش
.
اسفنديار و چشم ِ يقينش
.
اين بودت آن پيام ِ جگرسوز
.
از ريگزارِ بلخ و رىِ و شوش!
ـ
....
....
با آن كه روزگارِ تو بد بود

جان ِ تو پهلوان ِ خِرَد بود

اى رُستمانه عاشقِ ايران

اين جام ِ عشق باد تو را نوش ! ـ
......
.........
اى كوششى خِرَدوَرِ دوران

بر عرصهء حماسه و فرهنگ
.
روحت دمى مباد به تبعيد

یادت دمى مباد فراموش! ـ
..
...
م.سحر
پاريس 19/4/2005
........................................................................
........................................................................
سرود سحر
http://soroudesahar.blogspot.com/