۰۳ تیر ۱۳۸۶

سنــــــــــگســـــــــــــــــاررغم رسم ِ بی شرم و جهالتبار سنگســار
سروده شد. ـ
پس پیشکش ِ همهء جان های عاشقی باد
که به حُکم این سُنـّت ِ پَستِ ضد انسانی
. به قتل رسیده اند
سنــــگــســـــار
.........

با دست ِ خود به پیکر ِ خود سنگ می زنی

خاکت به سر که بر سر ِ خود سنگ می زنی !ـ

قاتل به حُکم ِ قاضی ِ شرعی و غافلی

ور خود به حُکم ِ باور ِ خود سنگ می زنی

بیداد ، سنگ ِ کینه به دستت نهاد و تو

در سایهء ستمگر ِ خود سنگ می زنی

نیم ِ وجود ِ توست به میدان ِ قتلگاه

بنگر به نیم ِ دیگر ِ خود سنگ می زنی

سنگی که می زنی به تماشای سنگسار

بر آبروی مادر ِ خود سنگ می زنی !ـ

م. سحر
پاریس ،22/6/2007

................................................................................
Lapidation.........................

Version française:
..............................................................................
پس از یک توقف کوتاه چند روزه، خوشبختانه دوست هنرمندم
علی تهرانی کوشش های هنری و فرهنگی خود را در زمینهء
آواز ایـــرانی از نــو آغاز کرده و خبــر داده است که سایت
ـ «آوازهای روزانهء » او برقرار خواهد بود . ـ
بنا براین دوستداران موسیقی اصیل ایرانی همچنان می تواننــد
از صــدای گرم و احســـاس های لطیف وانسان دوستــانهء او
برخوردار گردند.ـ
برای شنیدن شعر «سنــگســار» که او در آواز «کرُدِ بیات »ـ
اجــرا کرده است ، می توانــید در این نشـــانی به سایت
ــ«آوازهای روزانه» بروید : ـ
Pour écouter ce poème dans le mode
"korde bayat"(chant classique persan)
chanté par: Ali Tehrani: