۰۷ شهریور ۱۳۸۶

نامه استاد یارشاطر

استاد احسان یارشاطر نامــهء محبت آمیز زیــر را
پس از دریافت کتاب «قمــار در محـراب » بـرای
من فرستاده اند که از ایشان بی نهایت سپاسگزارم.ـ

برای خواندن نامه لطفاً روی تصور کلیک کنید