۳۰ مهر ۱۳۸۶

ای دلــیــــران وطـــن ....ـ

.........
ای دلیــران وطــن .... ـ
.........................................................

دوستداران وطن گـِرد هم آیید

. پاس تاریخ کهن گــِرد هم آیید

. وطن امروز غریبانه تر از پیش

غرق رنج است و محن گــِرد هم آیید

جمله جمعید به جان ، کینه مجویید

گرچه فردید به تن گــِرد هم آیید

مگذارید که این خانه بسوزند

آتش است این به سخن ، گــِرد هم آیید
.
باغ عشق است مخواهید بهارش
.
خالی از سرو چمن گــِرد هم آیید

دشت شوق است میابید فضایش
.
عرصهء زاغ و زغن گــِرد هم آیید
.
کوی یار است مجویید صفایش

.
غرقه درلای و لجن گــِرد هم آیید
.
دیر اگر پاید از اینگونه عداوت
.
نه تو مانـیّ و نه من ، گـِرد هم آیید
.
بیش از این از صف دشمن نهراسید
.
به خفا یا به عَلَن گــرد هم آیید
.
وطن است این و شمایید و قراری
.
ای دلیران وطن گــِرد هم آیید !ـ

م.سحر
پاریس ، 22.10.2007