۲۵ تیر ۱۳۸۷

یادآوری ضروری

یادآوری ضروری:ـ
جهت اطلاع مراجعه کنندگان گرامی
باید این نکته را در اینجا اعلام کنم که:ـ
.......................................
م.سحر هرگز عضو یا هوادارهیچ سازمان و تشکیلات سیاسی نبوده و نیست.ـ
وجود نام من و نشانی این سایت در لیست «پیوندها»ی برخی سایت ها ی
متعلق به گروه های گوناگون فکری و اجتماعی ایرانیان
هرگز و لزوماً به معنای هم اندیشی سیاسی یا فکری با آنان نیست.ـ
من برای همهء گروه ها و گرایشهای سیاسی ـ فکری
که نخست به ایران می اندیشند
و در راه آزادی و دموکراسی و یکپارچگی این کشور می کوشند
ارزش و احترام قائلم اما هرگز با هیچیک از آنان ارتباط
و مراودهء تشکیلاتی یا فردی نداشته ام.ـ
بسیاری به دلائل ادبی و برخی نیز به سائقهء ایران دوستی خود
نسبت به «سحرگاهان » محبت ابراز می کنند
و نشانی آن را در پیوند های خود قرار می دهند. همین !ـ
نیز بگویم که مواضع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی «م.سحر» همانهاست که از سال 1357 تاکنون به روشنی در شعر ها و نوشته های وی انعکاس یافته است. ـ