۱۲ شهریور ۱۳۸۷

پیام یک دوست

پیامی از : محمود کویر

دوست نادیده آقای محمود کویر که خود شاعر و نویسنده آگاه ، ایراندوست و فرهیخته ای هستند ، چند ماه پیش پس از خواندن این شعر ها، پیام بسیارمهر آمیز و صمیمانه ای فرستاده اند که نشان از بزرگواری خود ایشان دارد و حاکی از بلند نظری وی است. در اینجا ، ضمن سپاسگزاری از مهر ایشان یادداشت کوتاهشان را در ستون مربوط به ـ«سخن اهل سخن در بارهء شعر م.سحر» قرار می دهم.ـبا سلام و مهر بسیار

دست مریزاد
دست مریزاد شاعر نازنین و خوب
شعرهایت را همیشه می خوانم و بسیار دوست دارم
شعرهایی که سرشار از روحی عاشق و شیداست
روان چونان جویباری زلال و پاکیزه
برکه هایی پر از ماه و مهتاب
بیشه ای پر از پلنگان عاشق ماه
جویباری که زنده و پویا به راه خود می رود و زمزمه های بهار با اوست
درخت زاری پر از سرو و صنوبر. سبز و سربلند و رقصان
تو را نیز ندیده همزبان و همدل و همراه خویش یافتم
چه ساعاتی که در کنار برکه های روشن شعرت از شراب شعر نوشیدم و جا دارد که بگویم آفرین. هزار افرین

سبز باشی