۱۰ آذر ۱۳۸۷

باقر پرهام درباره شعر م.سحر

گوشه ای از مقالهء پرهام در باره «قمار در محراب » نوشتهء م.سحرطرح از خاور
................................................................................

... شاعر ما[م.سحر] نه تنها در جادادنِ مفاهيم و مضامين ِنو در قالبي کهن موفق بوده، بلکه واژگانِ شعري او، با همه کوششي که آگاهانه براي پرداختن به مسائلِ روز کرده است، از رسايي، و سلاست و زيبايي هميشگيِ زبان شعر فارسي به حد کافي برخوردارند: م. سحر اگرچه در گوشه اي از جنوب شرقي پاريس و در غربت و عزلت زندگي مي کند، اما زبان او نشان مي دهد که گويي او هم چنان در کوچه باغ هاي اصفهان و شيراز و تجريش و خراسان راه مي رود و به همان گفتار زنده و پرتواني که سعدي و حافظ و مولوي و فردوسي و اخوان ثالث و شاملو درآثار خود بدان سخن گفته اند سخن مي گويد، نه چيز من در آورديِ نامفهومي که در بسياري از آثار شعر و نثر در ادبيات درون و برون مرزي کنوني مي بينيم.

.....

اثرِ ارزشمندِ م. سحر فرصتي فراهم کرد تا ما خطاب به اين دسته از «ادبيات برون مرزي» نمونه اي نشان بدهيم که حسابِ "مفتي" و "قاضي شرع" دنيا دوست رابه زباني فخيم و زيبا مي رسد ولي حرکت ارزش هايي را که بخشي عميق از ساختمانِ وجودي ما را تشکيل مي دهند، به جاي خودنگاه مي دارد. اين کارنيازمند دل بستن به مطالعه عميق آثارِ فرهنگِ سنتي ما و زندگي با آنهاست. و چنين دلبستگي و مطالعه اي است که مي تواند مايه اعتلاء کار و آثارِکساني شود که ذوق و استعدادي در خلاقيت هنري و فکري درخود مي بينند.
....

عقل اگر بخواهدروشنگر و کارسازباشد، بايد ذاتِ خودرافراموش نکند، يعني بايد فراموش نکند که عقلي تاريخي است. تحولي که در کار م. سحر مي بينيم حکايت از اين دارد که تاملِ عقلِ ايراني، در گوهرِ تاريخيِ خويش، اگرچه به کندي ولي سرانجام آغاز شده است. اکنون ديگر شاعر به روشني مي بيند که همه فتنه ها ازاستبداد و فقدانِ آزاديِ اجتماعي، و جداييِ حکومت از مردم بر مي خيزد که حکايتِ هميشه تاريخ، بويژه تاريخ ما بوده. دراين ميان مجريان و عاملان اند که چهره عوض مي کنند. اين بار اگرچه همه چيز به نام خدا انجام مي شود، اما حالا ديگر همه مي دانندکه خدا درقالبِ پوسيده اين ته مانده قرون نمي گنجد:
......................................................................................


برای خواندن اصل مقاله که در نشریه ایران نامه انتشار یافته به اینجا اشاره کنید