۲۱ شهریور ۱۳۸۸

سه کتاب از م.سحر انتشار یافت

سه کتاب از م.سحر منتشر شد :ـ
...........................
ناشر : انتشارات پیام
تاریخ انتشار : اوت 2009
...........................................................

1

داوری یــا عریضــةالنســاء
اندرباب بی شوهری درایران
.....
..................................................
2

قصـــهء مـــا راستــــه
...............................................

3
.
گفتمـــــان الــرجــال
....................................................
....................................................................
...............
برای اطلاع بیشتر و نیز دریافت این
..................................
ـ(سه منظومهء طنز آمیز)ـ
.....................
می توانید از طریق نشانی های زیر با مؤلف یا ناشر تماس بگیرید:
............................................................
...........................
م.سحر(پاریس).
...........................
و
...........................
........................................
ناشر (لوکزامبورگ و آلمان )
....................................ـ
...................................
.......................................................................