۱۳ آذر ۱۳۸۸

نامهء استاد شفا به م.سحر
نامه استــاد شجــاع الدین شفـا به م.سحر
پـس از خــوانــدن کتــابهــای تـــــازهء او
...................................................................................
برای خواندن متن نامه روی آن کلیک کنید
..............................................................................................................