۱۹ دی ۱۳۸۹

کلام مهر از اسماعیل خویی در باره شعر م.سحر