۰۳ خرداد ۱۳۹۰

مهشید امیرشاهی درباره شعر م.سحر


جملات زیر سخنانی ست که مهشید امیرشاهی نویسنده برجسته و نامی ایرانی مقیم فرانسه طی مصاحبه ای که با تلویزیون بی بی سی داشته ، درباره شعر م.سحر بیان داشته است
نوشته خوب از نظر من تبری است که یخ درون آدم را می شکند. من در این سال ها از نویسندگان ایرانی هیچ نخوانده ام که یخ درونم را شکسته باشد؛ مقصودم نثرنویسان و داستان نویسان مان است.چون از خوش حادثه به دو شاعر هموطن و همزبان برخورده ام – در تبعید – که هر دو با تعریف ارسطو از شعر شاعرند. ارسطو می گوید شعر سخنی است که شوری در دل برانگیزد و سخن این دو شاعر در دل من شور برانگیخته است. یکی م. سحر است ساکن پاریس و دومی رضا مقصدی است که در کلن روزگار می گذراند. آشنایی این دو با شعر کهن ما تحسین برانگیز است و طراوت و شادابی ترکیب ها و تشبیه هاشان نشاط آور.