۰۴ مهر ۱۳۸۵

جنگل و تبر


در کشور من جنگل قوی تر از تبری ست که با درخت می ستیزد
.......................................................................
پـُل اِلوآر

............................................جنگل و تبر...........................هرچند تبر به ریشه می کوبد.........................................

جنگل ز تبر قوی تر است اینجا
........................................روزی که تبر نگون شود بر خاک.................................................این بیشه شکوفه گُستر است اینجا
.............................................با گیسوی هر درخت ، باغی شوق.................................................بر آبِ روان شناور است اینجا................................................وان اصلهء زخم خوردِ پارینه...................................................پر گُل شجری تناور است اینجا.................................................بر هر سروی هزاردستانی..................................................دستان سازی نواگر است اینجا..............................................زاغ و زغنی نه تا فغان گوید...............................................زیرا قمری سخنور است اینجا..............................................گر پوپکِ پیکی از بهشت آید.........................................خواند که: بهشتِ دیگر است اینجا..................................................انگشت گزد که: نی خطا گفتم..................................................مانا ز بهشت خوشتر است اینجا.................................................بر شاخ ِرزان چراغها رنگین...............................................هر خوشه چراغ ِ خاور است اینجا..................................................بر ناربُنان انار خندان لب..........................................هرخنده نشاطِ نوبر است اینجا.............................................برخاک فتاده ای بسا سروا................................................کامروز ستاده پیکر است اینجا.............................................با قامتِ سربلندِ آزادی............................................هر سروِ بلند همسر است اینجا...............................................آیین ِ تبرزنان به دوزخ در...............................................تا آزادی مُظفـّر است اینجا.........................................جنگل بِشکوه، جنگل آبادان......................................وآتش به دل ِ تبرگر است اینجا...............................................جنگل به تبر فرو نیارد سر.................................................جنگل ز تبر قوی تر است اینجا...................................................م.سحرپاریس نوزده نوامبر ۱۹۸۴


هیچ نظری موجود نیست: