۰۵ مهر ۱۳۸۵

راز و نیاز
م.سحر
..................................................................................


راز و نیاز
.
.............................................
سپیده سرزد ، نگین به در زد ، دم از سفر زد ، به ره روان شو
.......................................
چو راهیان زی ، در این زمان زی ، زمانه پیمای کاروان شو
................................
به تک نگاهی نگر کران را ، نگر زمین را ، نگر زمان را
....................................................
نگر سپاه پرندگان را ، پرنده سان زی ، پرنده سان شو
................................................
ز کین رها شو ، ز غم برون زن ، زبندِ بیم و ستم برون زن
...................................
از این کُهن دژ عَلـَم برون زن ، جهان جوان شد ، دلا جوان شو
...............................................................
بجوی خود را ، بگوی خود را ، ببال خود را، بروی خود را
..................................................
ز گـَردِ ظلمت بشوی خود را ، نه راهِ این زن ، نه چاه ِ آن شو
.................................................
بس است خِفّت، بس است خواری،بس است شیون،بس است زاری
.......................................................
بس از مُصّلا و سوگواری ، دمی به شادی ترانه خوان شو
.....................................................
بمال گوشی ز چنگ و رودی ، بخوان نوایی ، بزن سرودی
.................................................
برآر اوجی ، برو فرودی ، قرار ِ دل های بی نشان شو !أ
.............................................................
م.سحر
پاریس،1990
............................................................................
برای شنیدن این غزل با صدای دوست هنرمندم علی تهرانی
در اینـــــجــــا به سایت اواز های روزانه مراجعه کنید

هیچ نظری موجود نیست: