۱۹ آبان ۱۳۸۵

سیاهکار تر از شب


از دفترهای قدیم

..................

سیاهکار تر از شب

.............................................................................................
به داس ، دشمن ِ گلزار قصد ِ یاس و سمن کرد

زخون ِ یاس و سمن ، سرخ ، صحن ِ باغ و چمن کرد

تذرو و فاخته را پر شکست و سوخت در آتش

بهار ِ سوخته را سایه سار ِ زاغ و زغن کرد

سپاه ِ چیرهء یغما به جان لاله و گـُل زد

سیاه بر سر ِ نوباوگان ِ دشت و دمن کرد

سیاهکار تر از شب به نام ِ صبح عَـلـَم شد

به پاسبانی ِ ظلمت ، ردای نور به تن کرد

طلوع مشعل ِ خورشید را به دامنهء روز

غبار ِشائبه آلود و محو لای و لجن کرد

کلاه ِ شُعبده آورد و دام ِ حیله درافکند

کلام را به اسارت کشید و صید ِ سخن کرد

تگرگ با دل ِ گلبرگ آن نکرد که تزویر

به باور ِ دل ِ خونین و داغدار ِ وطن کرد


خراب خانهء ننگین بنای جهل و جنون باد

که مان بلاکِش ِدینبارهء دریده دهن کرد. ـ

...........................................
پاریس ، 20 مرداد 1360

هیچ نظری موجود نیست: