۱۸ آذر ۱۳۸۵

دوزخ افروزان.............................................................
به یاد : محمد مختاری و محمد جعفر پوینده

............................................................
.............................
دوزخ افـــــروزان............................................
از خواب ِ صدها قرن بیدار آمدستند

اصحاب ِ کهفند ، از بُن ِ غار آمدستند

ذیل ِ قرون ، در خامُشستان های تاریخ

پنهان بُدند ، اینک پدیدار آمدستند

حَشر ِ عِظام ِ خلوت ِ کور و کبودند

کز کهنه گورستان ِ اعصار آمدستند

سنگ و گِل ِ بی شرم ِ ویرانشهر ِ لوطند

حَیّ اینچنین از ژرف ِ آوار آمدستند

از عرشه بیرون راندهء طوفان ِ نوحند

وینک ز کشتیبان طلبکار آمدستند

از قلب ِ دقیانوسشان نقدینه در کف

میراث ِ انسان را خریدار آمدستند !ـ

خَس بُن ستروَن بوته اند، اینجا به بوی

ـ "جَنـّات ِ تـَجری تـَحت ِ اَنهار" آمدستند

با هیزُم اندوزان ِ دوزخ برفروزان

زی جنگل ِ رویش ، تبردار آمدستند

بر هرچ از آن زایَد نماد ِ شادی و عشق

هستی گداز و شـُعله کِردار آمدستند

نام ِ خداشان بر زبان پیغام ِ مرگ است

با چوب ِ دار و حکم ِ دادار آمدستند

یغمائی ِ غول ِ اَنیرانند ازیراک

ایرانی اند ، اما مغول وار آمدستند

زینسان که در جبر و تحَجّر بندیانند

بی اختیارند ، ارچه مُختار آمدستند

جُند ِ شقاوت پیشهء جهلند و بیداد

با عقل و آزادی به پیکار آمدستند


این سو ، ولی ، فوج ِ کبوترهای عاشق

با شاخهء زیتون به منقار آمدستند ؛

روینده بر بام ِ جهان ، آواز ِ نورند

ارکان ِ ظلمت را به انکار آمدستند ! ـ

.............................................................................................
پاریس
17/12/1998
م . سحر
...........................................................................
version française : .........................................