۳۰ مهر ۱۳۸۷

لاف تسخیر بخارا و سمرقند مزن

خوشنویسی از:م.سحر

یک غــزل ســـــرودهء ســــال 1361