۰۶ فروردین ۱۳۸۶

نوروز پیروز


نـوروز پیـروز
..........


نوروز

روز نو

روزی برای زیستن
روزی برای عشق
روزی برای دانش و آبادی .

روزی برای انسان .

روزی برای آزادی ! ـ

نوروزِ روزگار

سرشار باد از شادی
.
دور ازهجوم و رخنهء ظلمت

دور از حضور بیدادی ! ـ
.
نوروز دیگری ست جهان را

وین جاودان امید
.
پیوسته سربلند و روان باد : ـ

انسان ز بند و حلقهء بیداد رَسته باد ! ـ

باغ و بهار میهن و همسایه

شاد وشکوهمند و شکوفان

در دست ِ صلح و دوستی از هرسو .

گل دسته دسته باد .

دشمن شکسته باد

زنجیر خسته باد

یاران و رهسپاران را

زی سرزمین مهر

زی آستان آزادی .

زی نام سربلندی .

دیوارهای گول و سمج

محو و گسسته باد

ویران حصار ناحق باد.

گسترده باد آفاق

چشم ِ روان گشوده.

فضا پرفروغ باد .

جهل از جهان گریزان .

دلتنگ باد تاریکی .

قحطِ دروغ باد ! ـ

شادی نشسته باد
.
گل دسته دسته باد

زنجیر خسته باد

دشمن شکسته باد

نوروز .

روز یاران

بیداران.

روز امیدواران

بر ما ، من وتو بر اوبر ایشان ـ

شاد و خجسته باد ! ـ
...............................................
............................................
م.سحر
پاریس 28 مارس 2007
....................................................................
خـَس ِ میـقــــات

(قصیده ای همراه با توضیح و تفسیر و تأویل)

این مطلب را می توانید در نشانی زیر بخوانید:ـ
یا در نشانی زیر:ـ