۱۱ مهر ۱۳۸۶

کنیزالاسلام

طرح از خــــــــاور برای «گفتمان الرجال» ـ»
هیچگونه انتقال یا برداشتی از طرح های خاور ، بدون ذکر نام و مأخذ مجاز نیست ـ
دوبیتی های مظلومهء مستوره ، ایران بانو جان ِ کنیزالاسلام
.............................................................................................................

زنِ ِ آزاده ای زامروزیانـُـم
که در زنجیرِ عهدِ باستانـُم
فروپیچیده ای در نامُِرادی
بپُرس از داغ پیشانی نشانـُم

به مُشکوی تمیزی بوده یُم مو
برای شوی چیزی بوده یُم مو
میون ِ شعله های عشقِ ِ یوسف
عزیزی را کنیزی بوده یُم مو!ـ

مو که تهمینه و رودابه بودُم
گَهی وِیس و گَهی سودابه بودُم
چنان زندانی ِ دینـُم که گویی
زمانی با خدا هم خوابه بودُم

مو دختر خواندهء گُـُردآفریدُم
که حالی تـُحفه ای شوهرخریدُم
خریدستـنـدُم از دُخترفروشی
که در مُشکوی مادر پروریدُم

مو بطن ِ زندگی ، فصلِ بهارُم
غروبِ مرگ و شرقِ روزگارُم
زنـُم ، انسان زن ، از ایرانُم ای مرد

مکن با طوق ِ لعنت سنگسارُم !ـ

ــ زمستان2004 ــ

مشکوی یعنی : اندرونی ، حرم ، حرمسرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ