۲۹ مهر ۱۳۸۷

کنسرت علی زاده ، خلج و رها


کنسرت حسین علی زاده و مجید خلج و رها در چند شهر اروپایی
Art Music

Hossein Alizadeh , Madjid Khaladj & Raha

March 28,2009 / Frankfurt / Germany INFOS
March 29, 2009 / Mûnchen / Germany INFOS
March 31 , 2009 / Paris / Salle Adyar / France


April 5.2009 / Bern / Switzerland
برای اطلاع بیشتر به این نشانی مراجعه کنید
_______________________________________________