۱۱ شهریور ۱۳۸۸

کنفرانس مطبوعاتیامشب خبری از دوست نویسنده ء آ زادیخواه و کوششگر سیاسی و فرهنگی خانم فریبا هشترودی دریافت کردم . ـاین خبر در باره یک کنفرانس مطبوعاتی ست که فردا ، اول فوریه ، با همکاری پن کلاب زلاند نو و بنیاد دکتر محسن هشترودی در حمایت از مبارزات آزادیخواهانهء مردم ایران در شهر ولینگتون زلاند نو برگزار خواهد شد. ـدر این کنفرانس خانم هشترودی سخنران اصلی خواهند بود . ـبا این امید که این خبر در اختیار سیت های ایرانی و فارسی زبان قرارگیرد و به هموطنان برسد، به سهم خود م آن را روی این اوراق «سحرگاهان»قرار می دهم و برای خانم فریبا هشترودی و کنفرانس مطبوعاتی وی در اول فوریه آرزوی موفقیت دارم .ـنشانی و زمان این کنفرانس به قرار زیر است

de 6:00 h, au Théâtre BATS, Wellington
le 1er Février
organisé par la Nouvelle-Zélande Société des auteurs et Moha
le Mohsen Hachtroudi Foundation (Paris )
I

برای اطلاعات بیشتر میتوان به نشانی های اینترنتی زیر مراجعه کرد .ـ
www.faribahachtroudi.fr / bio / uk.html
www.randellcottage.co.nz
/

.......................................................................................