۲۱ خرداد ۱۳۸۹

دو غزل از م.سحر با صدای م.سحر

1 ــ .................... در انتظار خویشتن
2 ــ ..................... بین ماه و زمین