۰۹ بهمن ۱۳۸۹

دو رباعی برای آزادی در مصر


دو رباعی پیشکش آزادیخواهان مصرهُشدار که مصر در خروش آمده است


وندر رگِ نیل ، خون به جوش آمده است


بام و بُن اهرام به خود می لرزند


تا خفته ء ملتی به هوش آمده است


***


آنانکه به اهل دین، عنان بسپارند


زیر پی ِ پیل ِجهل ، جان بسپارند


آزادی ِخود به بندگی بفروشند


بوم و بر ِخود به دشمنان بسپارندم.سحر

پاریس 29.1.2011