۱۱ بهمن ۱۳۸۹

حسرت تونس


حســرت تـــونــس

صد قافله دکتر و مهندس داریم

سردار و سوار و میر مجلس داریم

گاز و نفت وسیم و زر و مس داریم

امروز ولی حسرت تونس داریم

***

ای بخت بیا

تاچند به دین طلای خالص گردیم؟

یک چند رها کنید تا مس گردیم

از دولت اسلام خدامان دق کرد

ای بخت بیا راهی ِ تونس گردیم


م.سحر
پاریس.31.1.2011