۱۳ بهمن ۱۳۸۹

ترانه های روز

ترانه های روز


برای آزادیخواهان مصر

1

هشدار که مصر در خروش آمده است

وندر رگ نیل ، خون به جوش آمده است

بام و بُن اهرام به خود می لرزند

تا خفته ء ملتی به هوش آمده است

2

آنانکه به اهل دین عنان بسپارند

زیر پی پیل جهل ، جان بسپارند

آزادی خود به بندگی بفروشند

بوم و بر خود به دشمنان بسپارند


حسرت تونس

صد قافله دکتر و مهندس داریم
سردار و سوار و میر مجلس داریم
گاز و نفت وسیم و زر و مس داریم
امروز ولی حسرت تونس داریم


ای بخت بیا

تاچند به دین طلای خالص گردیم؟
یک چند رها کنید تا مس گردیم
از دولت اسلام خُدامان دِق کرد
ای بخت بیا راهی ِ تونس گردیم

آزرده

دردا که دِرو شدیم و پژمرده شدیم

چون یونجه در آخور ِخران خورده شدیم

بر دشت ِ وطن که دین ، شقاوت می کاشت

آزرده نشد خدا که آزرده شدیم

سوغات بهشت

دردا که ز سمب اهل دین آزُردیم

از رنج تبه شدیم و در غم مردیم

دنیا دادیم و دین خریدیم ، و لی

سوغات ِ بهشت از ین جهنم بردیم


قفس

دردا که دویدیم و دویدیم بسی
زانسان که به گِرد ِخود ندیدیم کسی
با اهل خِرَد نبودمان دسترسی
افسوس که راه طی شد اندر قفسی


قربانی

شد سی و دو سال تا به زنجیر دریم
در بند بشر نمای دور از بشریم
زندانی جانیان روحانی روی
قربانی ِقاریان ِ بیدادگریم


نسل ها

افسوس که نسلها گسستند از هم
دست و دل و پا و سر شکستند از هم
تقدیر شدند و این بر آن شد دیوار
زنجیر شدند و دست بستند از هم


ای کاش

ای کاش که وقت ِ شاد خوردن بودی
راهی به دیار ِ یار بردن بودی
خندان دلکی بدو سپردن بودی
خوش زیستنی به جای مُردن بودی

ای ایران

ای ایران ، ای کجاوه ، ای مهد ، ای خاک
ای روح ِ قنات ، رنگ ِ آتش ، بُن ِتاک
من پاک ، ترا خواسته بودم عمری
چون افتادی به چنگ ِ مُشتی ناپاک؟

ایران منا

آنان که ترا نماد ِ نفرین بودند
ایران منا ، به جامهء دین بودند
در دست تبر بود و به سرشان دستار
زینگونه کژ اندیش و کژآئین بودند

وحشت زده

همچون تو به جستجوی خویشم دیریست
وز دوری خویشتن پریشم دیریست
زان بَد که مُعمم و مُکـّلا کردند
وحشت زده از کلاه و ریشم دیریست


1.2.2011
پاریس
م.سحر