۰۴ خرداد ۱۳۹۰

یک رباعی و 2 دو بیتی


برای قهرمانی که این روزها مردم ایران او را به من شناساندند

برای ناصر حجازی
...................................................................


1


در عین ِ نیاز ، بی نیازی آموز

سرمایهء جان بباز و بازی آموز

والایی طبع و نام نیک و دل پاک

این هرسه ز ناصر حجازی آموز


2


این دوبیت هم برای آخرین پرواز قهرمان ملی پوش
..........
.......................................................حبر رسید که مرغی دگر ز باغ پرید

دل از پریدن بیگاه او به داغ پرید

از آن که باغ سراپردهء کلاغان بود

عقاب خسته ز جولانگه کلاغ پرید
3

یک د وبیتی دیگر
.........................

خبر رسید که مرغی دگر پرید از باغ

وزین خبر دل سیمرغ عشق سوخت به داغ

پیام داد ، عقاب آشیان نداند کرد

میان همهمهء بوم و غار غار کلاغ

م.سحر
پاریس 26.5.2011


م.سحر
پاریس 25.5.2011