۰۹ بهمن ۱۳۹۱

سلام آقای شفیعی

..............................................................................
سلام آقای دکترشفیعی  کدکنی


پیامی به آقای شفیعی 
و سکوت خراسانی یک بام و دو هوایش 
آواز دهم شفیعی ی کدکن را

تا ترک کند سکوت ِ تر دامن را

من اهل خراسان نیم اما سخنم

چونان چدن است و بشکند آهن را ! 


م.سحر

رئونیون

28.1.2013.
..................................................

در این سی سال تبعید و مهجوری ما ،  از توده ای ها و از آنها که سر در آخور قدرت ذاشته اند انتظاری نمی رفته است، اما خاموشی دکتر شفیعی در باره شعر «م.سحر» برای من قابل درک نیست آنهم در جایی که بزرگانی مثل دکتر زرین کوب و دکترمحجوب  در این زمینه سکوت نکرده بوده اند.


هیچ نظری موجود نیست: