۱۳ اسفند ۱۳۹۱

سیروس آرین پور و داریوش آشوری در باره شعر م.سحر سخن می گویند

 سیرس آرین پور

  نازنین بزرگواری که دوماه پیش مارا ترک کرد 

و به جاودانگی پیوست 

همراه با  یار دیرینش داریوش آشوری 

در ین فایل صوتی در باره شعر م .سحر سخن می گویند

هیچ نظری موجود نیست: