۲۵ خرداد ۱۳۹۲

تعبیر خواب


تعبیر خواب

خواب دیدم دوش ، ما را عاقبت
دورهء سختی به آسانی رسید 
چشم زخم از عمق ِ چاه جمکران
بر وجیه الله ِ نورانی رسید
شرمسارِ گرمسار از شهر رفت
شیخ پیشاهنگ سمنانی رسید
صوتِ جاء الحق برآمد از زمین
عمرِ باطل را پریشانی رسید
آن جنایتکار ِ خاکی رخت بست
آسمانی مردِ روحانی رسید
لیک ، تعبیرش به آوازی غمین
اینک از یار دبستانی رسید 
گفت : جانا ، رفت آن جانی ز در
جانی ای دیگر به دربانی رسید !  

م.سحر
15/6/2013
پاریس
هیچ نظری موجود نیست: