۰۲ تیر ۱۳۹۲

کشت بنفشه


کشت بنفشه بر سبزه زار
بگو در این شب سرد ای چراغ خانه فروزم
ـ«کف مطالبه» ام را به سوزنِ که بدوزدم ؟

دریده خشتکم از تیغ شیخ و گزلک اوباش
ولی هنوز مسلمان نمای خوش دک و پوزم
نبوغ و کشف و کرامات من به خامه ی تحلیل
اگر هنوز ندیدی ، بیا ببین که : به روزم !ـ
بنفشه کاشته ای روی سبزه زار ، من اما 
به فکر قحطی باران و آفتاب تموزم
صدای دور دهل در میان عربده گم شد
عجب که یادِ طنینش به گوش مانده هنوزم
چنین که دعوی اصلاح دارد آن سرِ سبزت 
سزد که بر سرِ اصلاح کرده ی تو بگو !م.س
21/6.2013

هیچ نظری موجود نیست: