۰۱ مهر ۱۳۹۲

دشمن

دشمن 

..............................................  


بر دشمن تو دشمنم ای مام میهنم

با شیخ بی وطن خود از این روست دشمنم

بیگانه آن نکرد که این « آشنا»ت کرد


گر دشمنی بر او نکنم دشمنت منمم.سحر
23/9/2013


م.سحر
23/9/2013

هیچ نظری موجود نیست: