۰۷ آذر ۱۳۹۲

زهر نوشی خامنه ای
..................................................

زهرنوشی خامنه ای


ای خامنه ای که زهر خوردی

زان درعجبم چرا نمردی؟

شاید چو امام، تخم ماری

کز خوردنِ زهر برقراری !

شاید همچون امام راحل

خود ، زهری و بد تر از هلاهل 

زین روی به تو اثر ندارد

تلخ از تلخی خبر ندارد !

گویا باید که از تکِ گور

یک تکه از آن امام مشهور

آورد و به شربتی درآمیخت

جامی پیمود و در لبت ریخت

تا زهر اثر کند به جانت

کوچد به بهشت ، کاروانت !

در نیمه ره از کنار برزخ 

یک راست روی میان دوزخ

م.سحر
27/11/2013

هیچ نظری موجود نیست: