۲۳ اسفند ۱۳۹۲

دولت اعتدال


دولت اعتدال

دورهء انتقال آمده است
گرگ رفت و شغال آمده است

سبز را در بنفش کرده کفن
دولت اعتدال آمده است

بسته بر دست و پای فتنه طناب
در پی حفر چال آمده است

نوکر سیدعلی ست شیخ حسن
خاتمی سایه * مال آمده است

جنبش سبز مُرده است و کنون
ختم آن قیل و قال آمده است

هرکه افسار خود به شیخ دهد
در مسیر زوال آمده است

زان که حکم ِ فریب و غدر اورا
بسته بر پیش شال آمده است

مار، مار است اگر به مطبخ در
یا ز کنج مبال آمده است

زهر زهر است اگر زمار جنوب
یا زمار شمال آمده است

خوب در جمع اهل دین مطلب
خوبی آنجا محال آمده است

زشتی شیخ در نهاد وی است
گرچه صاحب جمال آمده داست

لعنِ تاریخ بادشان که چنین
قُبحشان را کمال آمده است

م. سحر
۱۴/۳/۲۰۱۴

http: //msahar. blogspot. fr/

هیچ نظری موجود نیست: