۲۷ اسفند ۱۳۹۲

چهار شنبه سوریدرین دوران سخت تیره روزی

بیا تاآتشی خوش برفروزی

 ز رنگش سرخ رویی وام گیری

به رقصش زرد رویی را بسوزی


م.سحر

هیچ نظری موجود نیست: