۱۷ مهر ۱۳۹۳

اسب تروا

.....................................................................................

اسب تروا

  م.سحر    
این دستۀ سردسته که مسحور خدایند                 اسب تروایند
از دورِ زمان ، خارج و در سِیرِ فضایند               اسبِ تروایند
هم عالِم ِ علمند و هم از عالَمِ غیبند                     انبانۀ عیبند
پیرِ خِرَد ، اما ز خِرَد مانده جدایند                      اسبِ تروایند
دکتر شدۀ لندن و مُلاّ شدۀ قم                          از کیسۀ مردم
با علمِ اتُم ، حاملِ جهلِ فُقهایند                         اسب تروایند
گویند که دیندار و وطنخواه و غیورند              اربابِ شعورند
با ذکر و دعا صاحبِ اندیشه و رایند                  اسبِ تروایند
دیریست که دینشان شده ابزارِ سیاست             از بهرِ ریاست
گردن به فُکُل بسته و در زیرِ عبایند                  اسب تروایند
قُلّک به کمر کرده و تعویذ به بازو                  در پیشِ ترازو
با سکّۀ قلبند و به توزینِ طلایند                      اسبِ تروایند
پیرانِ پوپر خوانده به تأییدِ هابرماس*        با دقّت و وسواس
قرآن به سر افکنده و مشغولِ دعایند                 اسبِ تروایند
با علمِ کپرنیک و انشتین و نیوتن *            سوغاتی ِ سوربُن
زنجیر زنانِ سرِ قبرِ شُهدایند                           اسب تروایند
روشنگری ِ فکر بوَد دعویِ آنان                   این هیچ ندانان
خود ، منشاء تاریکی و روشنگرِ مایند              اسب تروایند
هم راه گشاینده و هم رندِ بلاکِش                 هم کورِ عصاکِش
حاجت به بلامان نه ، که خود عینِ بلایند           اسبِ تروایند
مُرغِ چمنِ ملّت و چهچه زنِ اسلام                      آیینۀ ابهام
هم شِکوه گرِ ظلمت و هم از شُرکایند                   اسب تروایند
دیریست دلِ شاعر ازین قصّه به درد است    با خود به نبرد است
حق ،هو مدد ، ای هجو که درخوردِ هجایند !         اسب تروایندپاریس 8/10/2014
....................................................................................


یادداشت ها
« اسب تروا» اشاره دارد به داستان اساطیری یونان کهن که در کتاب ایلیاد هومر و آنه ئید ویرژیل از آن سخن رفته و ماجرای جنگ خونین و دراز مدت میان یونان و تروا را حکایت می کند. سر انجام به واسطۀ حیله ای ، یونان در این جنگ پیروز و ترواییان مغلوب می شوند. و ماجرا ازین قرار بوده است که باطولانی شدن محاصره تروا و مقاومت بی نظیر ترواییان سرانجام یونانیان «خُدعَه» می کنند و اسبی چوبین می سازند و جنگاوران ورزیده ای را در آن اسب می نشانند و وانمود می کنند که محاصره را رها کرده و از عرصه نبرد گریخته اند. ترواییان خشنود از فرار یونانیان اسب چوبین را به نشانه غنیمت و پیروزی درجنگ وارد شهر می کنند و به شادمانی مشغول می شوند. از آن سو ، شباهنگام ، سربازان مخفی شده در دل اسب چوبین ، از آن خارج شده و در و دروازه بر یونانیان که بازگشته و منتظر بودند می گشایند و اینگونه تروا به تصرف یونانیان در می آید.

این داستان اسطوره ای همواره تمثیلی بوده است برای اشاره به کسانی که دانسته یا نادانسته راهگشایندهء دشمنان کشور خود می شوند.

* پوپر 

سِر کارل رایموند پوپر(۱۹۰۲ - ۱۹۹۴) فیلسوف و دانشمند اتریشی-انگلیسی

* هابرماس

فیلسوف معاصر آلمانی متولد 1929

* کپرنیک
نیکلاس کپرنیک دانشمند و ستاره شناس بزرگ لهستانی (۱۴۷۳ –۱۵۴۳)
* انشتین

دانشمند ریاضی دان و فیزیک دان شهیر آلمانی در قرن بیستم (۱۸۷۹ - ۱۹۵۵)

* نیوتن 

سر ایزاک نیوتن ، دانشمند بزرگ ریاضی دان ، فیزیکدان و فیلسوف شهیر انگلیسی (1642ــ 1727)

..................................


هیچ نظری موجود نیست: