۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

خاک جهل................................................................................


خاک جهل


ای که در خاک جهل خواهی زاد
عقلِ دانا به سر نخواهی داشت
روز و شب را جدا نخواهی کرد
نیک و بد را خبر نخواهی داشت
جهل اگر دست از تو بردارد
تو از او دست بر نخواهی داشت !  
گر گیاهی ، کمر نخواهی بست 
ور درختی ، ثمر نخواهی داشت !  
جز عنایت به بد نخواهی خواست
جز ارادت به شرّ نخواهی داشتم.سحر
15.4.2015

هیچ نظری موجود نیست: